23 November 2018

Dit het onder die kerkraad se aandag gekom dat daar lidmate was wat gewonder het oor die gebruik om hande uit te steek wanneer die seën op iemand afgebid word tydens die erediens. Om meer duidelikheid oor ons kerk se standpunt hieroor te kry het ons geskakel met die Aktuarius van die Wes- en Suid-Kaap, ds. Charl Stander. Hy is ‘n kerkreg-kenner wie se verantwoordelikheid dit is om die kerkorde in ons sinodale gebied te interpreteer. Hy het toe soos volg reageer op ons navraag:

“Handoplegging en seën word nie gereglementeer binne die Kerkorde nie. Dit staan vir enige persoon binne die NGK vry om hierdie handeling uit te voer. Wanneer predikante bevestig word vind dit ook met handoplegging plaas.

Geen kerkraadsbesluit of meerdere vergaderings-besluit is nodig om hierdie handeling te mag uitvoer nie. Regdeur die hele NGK word hierdie handeling gedoen deur mense wat omgee en op ’n pastorale wyse betrokke is by broers en susters.

Handoplegging en seën is suiwer ’n pastorale gebaar van nabyheid, omgee, sorg en broederlike liefde. Dit het of besit geen magiese uitwerking wanneer hierdie handeling uitgevoer word nie. Dis simbolies van aard net soos ’n handdruk wanneer ons mense groet of sterkte toewens.”

In die lig hiervan het die kerkraad op sy vergadering die afgelope week homself ten volle vereenselwig met die interpretasie van die Aktuarius. Daar is ook genoem dat die betrokke dominee dit verlede Sondag met volle instemming van die kerkraad gedoen het, aangesien hy voor die erediens in die konsistorie die kerkraad reeds daarin geken het.

Dit blyk dus dat ons kan verwag dat dit meermale in De Eike sal gebeur!