19 September 2019

Verslag vir die die Akker – September 2019

  

Graag lewer ons as Eiendomskommissie ‘n kort oorsig oor al die aktiwiteite van die Eiendomskommissie die afgelope paar maande van die huidige finansiële jaar.

 

Algemene instandhoudingswerk van kerkkompleks en die pastorie word uitgevoer volgens ons kort-, medium- en langtermyn werksdokument volgens die goedgekeurde begroting vir die onderskeie finansiële jare. Tipiese instandhoudingswerk wat die afgelope paar maande gedoen is, was die vervanging van deurskynende dakplate, herstel van kerkbanke, verwydering van boom wat ingangsmuur beskadig, vervanging van kennisgewingborde, rakke vir wynveiling, ens. by kerkkompleks en die herstel van daklekkasies, verf van hout vensterrame, verf van heining panele, ens. by die pastorie.

 

Alle elektriese en brandblusser installasies is geverifieer en opgegradeer ten einde die nodige sertifikate te bekom vir ons versekeringsdoeleindes.  Versekeringswaardes is ook onlangs aangepas met ‘n volledige bateregister.

 

Nuwe projekte is die implementering van sekuriteitswagte tydens die Sondae oggend- en aanddienste, voorsiening van boorgat water aan ons toilette en installering van hekmotor in Langenhoven straat, sowel as die verf van kantoor gang en kantore/toilette in samewerking met die Kommissie vir Vrouelidmate.

 

Verdere projekte wat ge-identifiseer is, maar nie voor begroot is nie behels die verhoging van heining langs die pastorie, plaveisel van alle gras parkeerareas op kerk terrein, waterdigting van kerk se dak en geute, herstel van kerktorings wat ‘n hoë risiko inhou agv stukke beton wat uitbreek tydens windstorms en die moontlike verskuiwing van moederskamer na onder die galery om ouers met klein kinders meer deel van die eredienste te laat voel.  Uit die aard van die omvang van hierdie projekte, verg dit heelwat fondse wat ons nie tans oor beskik nie en word slegs noodsaaklike projekte binne die bestaande begroting uitgevoer.

 

Enige bydrae of kommentaar deur enige gemeentelid word altyd waardeer, want die gemeente se eiendomme is ‘n belangrike bate waarna omgesien moet word.

André Marais

Voorsitter