13 September 2019

Leer ken die UK

Miskien kan ons begin deur net die UK (uitvoerende Kommissie) aan julle voor te stel. Wie is hulle en wat doen hulle? Wel om mee te begin, kan jy tog nie die hele kerkraad byeen roep vir elke besluitjie wat in ‘n gemeente geneem word nie. Daarom het ons ‘n UK, wat tussen kerkraadsvergaderings leiding gee in die gemeente. ‘n Mens sou hulle bestaansdoel en rol in die gemeente kortliks soos volg kon uiteensit:

  1. In die eerste plek het hulle ‘n leidende rol: Hulle moet toesien dat alles wat ons in die gemeente doen en besluit, in lyn is met ons gemeente se visie, missie, waardes asook die Kerkorde.
  2. In die tweede plek het hulle ook ‘n toesighoudende rol:  Dis hulle taak om te sorg dat al die besluite van die kerkraadsvergadering uitgevoer en geïmplementeer word.
  3. En derdens het hulle ook ‘n bestuursrol: Dis hulle taak om alle spoedeisende besluite te neem rondom die bestuur van die gemeente, en te sorg dat dinge van die dag tot dag bestuur in die gemeente glad loop.

Ons UK word soos volg saamgestel :

Dit bestaan uit altwee die leraars, asook die leierkerkraadslid (wat op die oomblik Eric Brand is), asook die voorsitter van die Fondse kommissie (dis nou Elmari Schwenke-van der Walt) en die voorsitter van die Gemeentebedieningskommissie (Raylene Pitt-Bower). Behalwe vir die dominees, word hierdie persone almal deur die kerkraad aangewys om daarop te dien.

Dis nogal moeilik om huidige projekte in die UK uit te lig, aangesien hulle hulle met dag-tot-dag bestuur van die gemeente besig hou. Enige ander projek word net na die betrokke kommissies verwys.

Eric Brand