14 Mei 2021

“Ons Vader wat in die hemel is,

laat u Naam geheilig word;

laat u koninkryk kom;

laat u wil ook op die aarde geskied,

net soos in die hemel.

Gee ons vandag

ons daaglikse brood;

en vergeef ons ons oortredings

soos ons ook dié vergewe

wat teen ons oortree;

en laat ons nie in versoeking kom nie

maar verlos ons van die Bose.

Aan U behoort die koninkryk en die krag

en die heerlikheid tot in ewigheid.

Amen.”

 1. Sondagoggend 16 Mei 2021: Matt 6:5-8; Luk 11:1: Inleiding.

Inleiding: Mens kan die “Ons Vader” uit verskillende hoeke benader.

– Ek wil julle neem op ‘n reis deur “Die Gebed van ons Here”.

– Mag die wonder daarvan jou oorweldig en inspireer!

 1. Waarom bid ons en hoe belangrik is gebed nou eintlik?

– Uit ons gebedslewe lyk dit eerlik nie besonderlik baie nie…

– God weet mos klaar alles en het lankal vooraf besluit! Iemand wat so sê, verstaan nie wat gebed is nie…

 1. Die versoek van Jesus se dissipels:

– Hoekom vra hulle die vraag van Luk 11? Hulle het by Hom die verskil gesien wat ‘n lewende gebedsverhouding maak.

– Hulle mis die geestelike krag waarmee Jesus optree, soos ons…

 1. Gebed is ‘n daad van gehoorsaamheid.

– Dis die sleutel: gebed is deel van gehoorsaamheid aan God.

– Dis die “vernaamste deel van ons dankbaarheid”.

– Dit begin by die verwondering dat ons mag bid.

– Dit vra harde werk en toewyding!

– Wanneer jy dan bid, vergeet van jouself. Vergeet al die mooiklinkende formules, die geykte frases. Word regtig stil.  En praat met God…

 1. Sondagaand 16 Mei 2021: Matt 6:9a ”Ons Vader wat in die hemel is”

 1. Dit sê ontsaglik baie om Hom “Ons Vader” te noem!

– Daaragter sit die totale verlossingswerk van Christus.

– Ons sê dit in ‘n liefdevolle atmosfeer van totale afhanklikheid.

– Let op die kinderlike eenvoud van die aanspreek: hier gaan dit nie om ons eie welsprekendheid en groot woorde nie.

 1. Maar Hy is baie spesifiek “Ons” Vader…

– Jy is deel van ‘n familie; daarom is gebed nooit selfgerig en selfsugtig nie.

– Gebed geskied in kinderlike respek en afhanklikheid

 1. Maar Hy is ook “in die hemel”…

– Verhewe en onbegryplik; dit verhoed enige familiariteit.

– God is almagtig en onbeperk: Hy is nie aards soos ons nie!

 

“Die Aanhef van die gebed is alreeds ‘n gebed op sigself” – H. Veldkamp

 1. Maandagaand 17 Mei 2021: Matt 6:9b “Laat u Naam geheilig word”.

Inleiding. Die Eerste Bede: die belangrikste! Verwoord ons hoogste prioriteit, ons mees brandende begeerte.

– Net daar dop ons gebede reeds die toets, want wie bid so?

– Die volgorde van jou gebed getuig van jou totale lewenshouding

 1. Maar wat beteken “Geheilig word”?

– In ons wêreld word God se Naam op alle terreine ontheilig.

– Hoe kan ons dit teëwerk? Eerstens deur te bid!

– Jou gebed maak ‘n verskil!

 1. Sy Naam word geheilig wanneer Hy regtig God is

– Ook in jou lewe! So dra jy nie by tot verduistering van ons wêreld nie

– Onthou, jy dra self sy Naam…

 1. Jy kan die bede verkeerd verstaan

– Asof dit ‘n passiewe handeling is, en jy is net die toeskouer

– Hoe beter ek God leer ken, hoe dierbaarder raak sy Naam.

– So raak ek self die “vyfde Evangelie”…

 1. Dinsdagaand 18 Mei 2021: Matt 6:10a “Laat u koninkryk kom”.

Na die intieme oomblik van die eerste bede rig Jesus ons gebed wyer:

 1. Hierdie is egter nie ‘n gebed dat die ryk eerste keer moet kom

– God heers nog altyd  oor die hele aarde.

– Ook nou, is sy koninkryk aan die kom!

– Maar God wil dat mense dit gewillig sal erken.

 1. God trek ons in by die koms van sy koninkryk.

– Volgens die kategismus begin dit by ons, nie by heidene nie

– Die gebed begin by ons: dat God ons Koning sal wees.

– Dis ‘n groeiproses, maar gebeur nie vanself nie. Bid daarvoor…

 1. Maar die gebed rig ons ook wyer

– Maar ons bid dit nie net vir onsself nie, maar vir die kerk.

– Daar is immers ‘n stryd aan die gang…

 1. Woensdagaand 19 Mei 2021: Matt 6:10b “Laat u wil geskied”.

Ons leer ken God se wil  op twee maniere:

– Dit wat Hy van ons vra (sy gebod), wat ons moet gehoorsaam.

– Dit wat met ons gebeur (sy bestiering), waarby ons moet berus.

 1. God se wil is nie vir ons ‘n geheim nie (Miga 6:8)

– Hy het ons bekend gemaak wat sy wil is.

– Probleem is net dit staan dikwels reëlreg teenoor ons eie wil.

– Hierdie bede kies vir die wil van God waaraan ons onsself onderwerp.

 1. Daar is ook ‘n deel van God se wil wat ons nooit verstaan nie

– Ons weet dat niks oor ons pad kom buite God se wil nie.

– Maar ons verstaan dikwels nie dit wat met ons gebeur nie.

– Dit vra méér as gelatenheid. Dit vra vertroue…

 1. Daarby is dit ‘n gebed vir God se wil oor die hele aarde

– Dis nie beperk tot ons eie klein hoekie nie.

– Maar dit roep ons ook op om God se wil oral waar te maak.

– Na alles bely ons mos dat God se wil goed is.

 1. Donderdagaand 20 Mei 2021: Matt 6:11 “Gee ons ons daaglikse brood”.

Met die vierde bede is dit eindelik ons beurt – so anders as gewoonlik!

– Dis vir ons ‘n les in prioriteite; wat tel regtig?

– Jesus het nooit gesê ander dinge van geen belang nie – Hy sê net soek eerste die koninkryk…

 1. Wat val jou op van hierdie bede?

– “Gee”: geen eis, maar ‘n erkenning dat alles van God kom.

–  “Ons”: steeds geen plek vir selfsug in gebed nie!

– “Vandag”: nie ‘n week vooruit nie: daaglikse afhanklikheid.

 1. Jy mag God nader vir dit wat jy nou nodig het!

– Hy nooi ons immers om ons begeertes na Hom toe te bring (Fil 4:6).

– Maar hoekom bid as God weet wat ons nodig het en sorg?

– Weereens deel van ‘n totale lewenswyse van afhanklikheid van God.

 1. Maar bowenal is dit ‘n les in wat jy regtig nodig het…

– Jesus vra nie verniet om eers die koninkryk te soek nie.

– Wel word ons vertroue tog ook somtyds getoets…

 1. Sondagoggend 23 Mei 2021: Matt 6:11 “Vergewe ons!”.

Jou liggaam het brood nodig, maar jou siel benodig vergiffenis!

 1. Hierdie bede is ‘n belydenis

– Maar hoekom bely ons soveel makliker ons skuld voor God as voor mense? Beteken dit ons verstaan nie regtig nie?

– Voor God staan ons eerlik, ook met jouself. Geen rol speel nie.

– Dit vee alle versagting en eufemismes weg.

– Die HK noem ons misdadigers… ‘n vreeslike woord!

– En tog mag jy voor God staan met ‘n enkele sin: Vergewe my…

 1. Om so eerlik voor God te staan, maak ons vry.

– Vir die eerste keer sedert die wegkruip-episode in Eden.

– Die wonder van die verhaal van die man wat van miljoene vrygeskeld is

 1. Vergiffenis lei tot ‘n nuwe leefstyl.

– Uit die gelykenis van Matteus 18 blyk duidelik: as jy verstaan wat in die troonsaal gebeur het, sal jy ook vergewe.

– Dis ‘n leefstyl van vergiffenis, onlosmaaklik verweef met die vergiffenis waardeur ons self oorweldig is. Wie vergewe is, kan self nie anders as vergewe nie…

 1. Hierdie leefstyl is net moontlik as God die mag van die sonde oor ons breek.

– So word ons ‘n nuwe skepping, in totale afhanklikheid.

En daarmee, alle eer aan God! (Matteus 6:14b: ”Aan U behoort die koninkryk…”)