Openbaring 5:1 - 14

Datum: 1 Mei 2022 (Oggenddiens)

Prediker: Johan Morkel

“Vir ‘n LEWENDIGE UITSENDING van die preek kliek hier om dit te kyk”

Jy sit vanoggend miskien met vrae wat jou snags laat rondrol. Jy het jou werk verloor en sit sonder ‘n inkomste, jy het geliefdes aan die dood afgestaan die afgelope tyd, jy het slegte nuus oor jou gesondheid gekry, jy is gestres oor die oorlog in die Oekraine en die mense wat so swaarkry, jy is bekommerd oor die uiteenlopende opinies wat daar tans in die kerk heers. Dalk is dit iets heeltemal anders wat jou bekommerd maak, bang en onseker oor die toekoms maak. Gelowiges in Klein Asië het destyds swaargekry. Hulle is vervolg omdat hulle geweier het om die keiser te vereer. Hulle is uit die Joodse sinagoges verban en selfs by die Romeinse owerheid aangegee. Hulle is finansieël benadeel omdat hulle nie wou aansluit by die vakbonde van die afgodsdienaars nie.

 

Johannes skryf die brief aan die gemeentes in Klein Asië om hulle te troos, te bemoedig in die moeilike omstandighede waarin hulle is en ook vir die toekoms. Sy troos is natuurlik nie net vir hierdie gelowiges nie, maar vir alle gelowiges deur die eeue. Gelowiges wat swaargekry het ter wille van hul geloof, gely het, selfs gemartel en doodgemaak is. Die troosboek is ook vir ons gelowiges vandag geskryf. Om ook vir ons perspektief te gee, te troos, te bemoedig - wat ons omstandighede ookal mag wees. Johannes doen dit deur vir ons van hierdie visioen of gesig van hom te vertel. Deur sy visioen gee Johannes vir ons ‘n kykie agter die skerms, hy openbaar(bekend-maak) vir ons iets omtrent hoe God se Raadsplan vir die wêreld werk. Johannes gee vir ons ‘n blik in die binnekamer van die Beheersentrum van die heelal!

 

Johannes bevind homself in hierdie visioen in die Raadsaal van God. Mens sou seker kon sê Johannes bevind homself in ‘n hemelse erediens. Hy sien aan die regterkant van God ‘n boekrol wat aan die voor- en agterkant vol geskrywe is en met 7 seëls verseël is. Die boekrol stel God se Raadsplan vir die wêreldgeskiedenis voor, God se meesterplan vir die wêreld-geskiedenis of eindtyd. Ons lees dat die boekrol vol geskryf is aan die voor- en agterkant, wat beteken dat die boekrol God se volle raadsplan bevat. Die boekrol is met 7 seëls verseel: dit is volkome geslote/ontoeganklik. Om die troon van God sien Johannes 4 lewende wesens. Hulle stel die hele skepping voor: die bul is die sterkste getemde dier,

die leeu is die sterkste wilde dier, die arend is die sterkste voël en die mens is die magtigste wese op aarde. Die derde opmerking wat Johannes maak, is dat hy 24 ouderlinge sien. Die ouderlinge is simbolies van alle gelowiges: die 12 aartsvaders of stamme van Israel in die Ou Testament en die 12 apostels van die Nuwe Testament.

 

Terug by die boekrol. Iemand moet die boekrol oopmaak. Die toekoms hang af van die bekendmaking van die inhoud van die boekrol. ‘n Sterk engel het uitgeroep of daar iemand is om die boekrol oop te maak en so die wêreldgeskiedenis te ontsluit. Maar daar was niemand nie. Johannes sê hy het gehuil. As die boekrol geslote bly, bly die wêreld in die mag van die sonde en die bose en is die mens vir ewig gedoem. Dan antwoord daar meteens ‘n ouderling, een van die 24 as verteenwoordiger van die hemelse gelowiges, “Moenie huil nie. Daar is Iemand wat die boekrol kan oopmaak!” En dan beskryf die ouderling hierdie Een wat die boekrol kan oopmaak. Hy is die Leeu van Juda. Mens dink dadelik dat die Messias in die O.T as die Leeu van Juda beskryf word, maar dan ook aan die krag van die leeu. Hy het 7 horings: dit dui op sy krag, (sewe is volmaak – volmaakte krag) en Hy het 7 oë. Hier staan dit is die 7 Geeste, dit dui dus op die Heilige Gees. Johannes het waarskynlik ‘n heldefiguur verwag, ‘n kragtige held, ‘n leeue-figuur wat hierdie boekrol kan oopmaak. Maar wat sien Johannes? Johannes sien ‘n Lam, ‘n geslagte Lam, ‘n Lam wat geslag is, maar leef – die Lam staan immers voor hom! En dié Lam, sê v.7 “het gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van Hom wat op die troon sit.”  Jesus, die geslagte Lam van God, is waardig om die boekrol te neem en die seëls te breek. Jesus is die enigste Een wat waardig is – m.a.w. wat die reg verdien het om die boekrol oop te maak. Jesus het deur sy offer aan die kruis en sy opstanding uit die dood die sonde en die bose en die dood en die hel oorwin. Jesus is die Oorwinnaar! Hy was volkome gehoorsaam aan God die Vader.

 

As ek dit moet toepas, vriende, sal ons eerstens moet sê hierdie gedeelte beskryf aan ons die uniekheid van Jesus Christus as die enigste Verlosser van die wêreld. Mense mag jou ander dinge wysmaak, mense maak ander godsdienste gelyk aan Christenskap en sê dit is maar net verskillende weë na God. Mense sê: alle paaie lei na Rome. Ons het sopas Lydenstyd, Goeie Vrydag en die Opstanding van Jesus herdenk. Dit is tog baie duidelik uit hierdie blik wat Johannes vir ons van die troonkamer van God gee: Alleen Jesus Christus kon die boekrol by God neem, alleen Hy is waardig, dit beteken Hy het deur sy kruisdood en sy opstanding verdien om die boekrol by God te neem. Deur Jesus Christus en deur Hom alleen is daar verlossing, oorwinnig oor sonde, die dood en die bose. Deur Jesus Christus is daar die ewige lewe by God na hierdie lewe op aarde. Dit is die eerste troos wat Openb 5 vir gelowiges/ons gee. Ons is bevoorreg om die enigste Verlosser van die wêreld te ken. Natuurlik plaas dit ook ‘n appél op ons as gelowiges om hierdie (enigste)Verlosser te verkondig, soos v.7 sê: aan elke stam en taal en volk en nasie. Hierdie boodskap is vir alle mense.

 

Dit bring ons by hierdie groot moment in Openbaring, naamlik dat Jesus Christus die boekrol neem om oop te maak. Dit beteken die beheer, die ontplooiing van die geskiedenis was nie destyds in die hande van wêreldheersers(Romeine) van Klein Asië nie, dit was ook nie in die geskiedenis of is vandag in die hande van watter mag ookal nie - ook nie in Poetin s’n nie. Dit is ook nie in die hande van die noodlot of die toeval nie. Dit is ook nie oorgelaat aan die lukraak nie, of aan “wat sal wees sal wees” nie. Daar was niemand anders wat die boekrol by die Vader kon neem nie. Die beheer, die ontplooiing van die geskiedenis behoort aan Christus. Jesus Christus is in beheer, Hy heers. Christus hou die leisels van die wêreld-geskiedenis in sy hand. Die Lam, maar Leeu, voer die Raadsplan van God uit. Watter troos is dit nie vir die gelowige nie - vir gelowiges van alle tye. Al sien ons nie altyd hierdie heerskappy van Christus nie. Al maak hierdie gebroke wêreld dat ons soms twyfel of wonder of dink ons is uitgelewer aan watter ander mag ookal. Al maak die lewe dat ons vra na Gods heerskappy, Christus is in beheer. Die agenda van die wêreldgeskiedenis is in Christus se hande. Daar sal ‘n dag kom waarop die heerskappy van Christus openbaar gemaak sal word aan almal en alles. Watter troos!

 

Die res van die visioen beskryf aan ons ‘n massakoor wat in die hemelse erediens sing. Die koor bestaan uit al die gelowiges - die 24 ouderlinge en die hele skepping! Dan groei die koor aan tot duisende der duisende, ja miljoene der miljoene engele. En uiteindelik, sê v.13, die ganse skepping, alles in die hemel en op die aarde en op die see, ja alles wat daar is, word deel van die koor! Die inhoud van die lied vertel ons van die hemelse Koninkryk van God. As die hemelse massakoor hierdie woorde van Jesus in hierdie lied sing, dan behoort ons as aardse koninkryk van God daarvan kennis te neem. As hierdie woorde gesê/gesing word van die hemelse Koninkryk, dan behoort iets van wat gesing word, in ons lewens op aarde sigbaar te wees. Behoort iets van die lied ookal op aarde deel van ons lewens te wees - die lied wat ons met ons lewens sing!

 

Die lied vertel in die eerste strofe van “U het hulle ‘n koninkryk van God gemaak.” Leef ek op aarde vir die koninkryk van God, die saak van God? Of leef ek net vir myself? Die lied sê “U het hulle priesters gemaak.” Die priesters in die O.T.-bedeling, weet ons, het God gedien. Dien ek die Here met my lewe, my tyd, my geld, my energie? Of dien ek net myself, my belange? Voorts staan hier “Hulle sal oor die aarde regeer.” Lyk ons lewens soos lewens waarin God regeer? Sien mense in my: so lyk dit waar God regeer? Die hemelse massakoor besing voorts die eienskappe van die Lam. Die koor besing Jesus se mag en rykdom, sy wysheid en sterkte, sy eer, heerlikheid en lof. Weereens moet ons as deel van die aardse koninkryk van God onsself afvra: As dit is waaroor die hemelse koor sing, watter plek neem dit in my/ons lewens in? Watter plek gee ek aan die wysheid en die krag van God? Soek ek dit op, vertrou ek God vir sy krag, sy wysheid? Of maak ek net maar staat op my eie insigte, my vermoë, my krag? Watter rol speel die eer, die heerlikheid en die lof van God in my lewe? Eer, aanbid, besing ons genoegsaam die grootheid van God - in ons persoonlike lewens, maar ook in ons kerklike lewe? Of streef ons maar net na eie eer, selfverheerliking, lofprysing van ander? Samevattend: Weerspieël ons as God se Koninkryk op aarde, iets van hoe God se koninkryk in die hemel daaruit sien? Kom ons sien onsself as deel van hierdie massakoor. Kom ons besing die lof van die Lam wat sy lewe vir ons verlossing gegee het. Kom ons eer Hom wat ons reeds op aarde deel van sy Koninkryk gemaak het. Kom ons sien saam uit na om eendag saam te sing, deel te word van die hemelse massakoor. Ons sing saam Lied 464:1 – 4.

Amen