Hand.10:34 – 43

Datum: 12 Januarie 2020 (Oggenddiens)

Prediker: Johan Morkel

Ons almal is bewus van die verskriklike veldbrande wat die afgelope tyd in groot dele van in Australië woed.  Mens staan verstom as jy van al die skade hoor: 500 miljoen diere is al dood in die brande - 8 000 kaola beertjies, meer as 5,5 miljoen hektaar is verbrand, meer as 1 400 huise is vernietig, 24 mense is dood.  Die vure laat hulle deur niks en niemand keer nie.  God laat Hom nog minder keer.  Petrus erken dit aan huis van die nie-Joodse Kornelius as hy sê “Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat Hom vereer en doen wat reg is”.

 

Mens sou kon sê die vuur of vlam van die Evangelie is aangesteek met Jesus se geboorte.  Waarskynlik sal dit meer korrek wees om te sê die vuur van die Evangelie is aangesteek met Jesus se doop, met die begin van Jesus se bediening.  V.37 en 38 sê dit ook: Dit het begin na die doop wat Johannes verkondig het.  God het Hom met die H.G. en met krag toegerus.  Nadat Jesus deur Johannes die Doper gedoop is en Hy vir 40 dae in die woestyn was, begin Hy sy bediening met die woorde “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom”.  Die boeke in die N.T. wat na die Evangelies volg, verwys dikwels na die groot momente in Jesus se bediening(sy doop, sy kruisiging, opstanding en hemelvaart).  Dit is egter opmerklik dat Petrus in sy toespraak verwys na Jesus se lewe, Jesus se bediening.

  1. 38: “Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesondgemaak wat in die mag van die bose was”. Mens kan in jou verbeelding sien hoedat Jesus as draer van die Evangelie-boodskap, gesalf met die H.G., toegerus met die krag van God, die vuur van die Evangelie van dorpie tot dorpie, van mens tot mens uitdra! Let gerus op hoe Petrus dit hier stel: Hy is die Here van ALMAL, Hy het ORAL goeie werke gedoen, Hy het ALMAL gesond gemaak, DWARSDEUR die Joodse land, ELKEEN wat glo.  Almal - oral - almal - dwarsdeur - elkeen!  Die vuur van die Evangelie versprei deur Jesus se bediening soos ‘n veldbrand deur Palestina!

 

Dan lyk dit vir ‘n oomblik asof die vuur van die Evangelie geblus/uitgedoof word: Getsémane, die Lydensweg, Golgota.  Mark.15:37 “Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas”.  Is die vuur van die Evangelie geblus?  Het die Jode, Jesus se eie mense, die Draer van die Boodskap van God stilgemaak?  Hulle het waarskynlik so gedink .....  Maar Petrus se toespraak in v.39 en 40 gaan voort: “Hulle het Hom doodgemaak deur Hom aan die kruis te hang maar God het Hom op die derde dag uit die dood opgewek”.  Petrus verwys nie in sy toespraak na Pinksterdag nie, maar ons weet op Pinksterdag het die vuur van die Evangelie verdere momentum gekry toe die H.G. uitgestort is op die kerk van Jesus Christus.  Wat v.38 sê tydens Jesus se doop met Hom gebeur het, gebeur op Pinksterdag met Jesus se kerk!  Die kerk word gesalf met die H.G, word toegerus met Goddelike krag.  En dit gebeur dan ook in terme van die beeld van vanoggend: met tonge van vuur!

 

Wat gebeur na Jesus se bediening op aarde met die Boodskap van Jesus Christus?  Ek wil nou ‘n paar opmerkings maak wat voortvloei uit hierdie toespraak van Petrus.

Opmerking 1: Die vuur van die Evangelie het tot by ons gekom. 

Petrus erken in v.35 dat God geen onderskeid maak nie, dat God in enige volk die mense aanneem wat Hom vereer en doen wat reg is, dat die vuur van die Evangelie gespring het ook na die nie-Jode.  Ons dink miskien nie altyd so daaraan nie, maar die term “nie-Jood” sluit ook vir ons in.  Ons is nie-Jode!  Die Evangelie het ook tot by ons gekom.  Ons het deelgekry aan die genade van God deur Jesus Christus.

 

Kom ons dink bietjie vanoggend uit hierdie hoek daarna!  Kom ons dink met dankbaarheid hoedat die Evangelie deur gehoorsame draers tot by die Suidpunt van Afrika gebring is, hoedat die vuur van die Evangelie tot by ons gespring het.  Hoedat die kerk van Jesus Christus soos ‘n veldbrand in Suid Afrika gevestig en al verder en verder uitgekring het.  Ons kan ook meer persoonlik dink oor die voortgang van die Evangelie tot by ons: hoe het die Evangelieboodskap jou bereik?  Wie het die Here gebruik om die vonk van die geloof in jou hart te ontbrand?  Wie was die mense wat die Evangelie na jou en my gebring het?  In die gemeente waar jy grootgeword het, in De Eike - die leraars, kinderkransleidsters, kategete, kerkraadslede, ouers, grootouers?  Kom ons sit vir ‘n oomblik stil en dank die Here vir sy genade, maar kom ons sê ook dankie vir die mense wat Hy gebruik het om die vuur van die Evangelie toe by ons te bring!

 

Opmerking 2: Ons moet die vuur van die Evangelie verder uitdra.

In v.42 sê Petrus “Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig dat dit Hy is wat deur God aangestel is as Regter oor lewendes en dooies.  God se manier om die vuur van die Evangelie te laat voortgaan, was om dit oor te gee aan sy volgelinge, sy kerk, aan ons!  Aan ons is die opdrag gegee om die vuur van die Evangelie aan te blaas, om draers,  brandstigters van die vuur van die Evangelie te wees, om na die voorbeeld van Jesus oor alle grense heen te verkondig - almal, oral, elkeen!  Dit is dan ook ons uitdaging vir 2020:  Is ek ‘n draer van die vuur van die Evangelie? Wat doen ek, hoe doen ek dit?  By my huis, kinders?  By my werk?  In die gemeente?  Na die volgende generasie?  Mag dit wees dat elkeen van ons aan die einde van die jaar sal kan sê: Ek het die afgelope jaar deur die genade van God gehelp om momentum te gee aan die voortgang van die Evangelie.

 

Opmerking 3: Die Evangelie is ‘n boodskap van krag.

Die krag van die Evangelie is groter as die krag van ‘n verwoestende vuur.  Ons het gesê die kerk van Jesus Christus is gesalf met die H.G. en toegerus met Goddelike krag.  Die krag van God self is opgesluit in die Evangelie.  Dink maar aan die vroeë kerk waarvan ons in Handelinge lees, dink aan die kerkgeskiedenis.  Dikwels was dit eenvoudige en ongeleerde gelowiges wat in gehoorsaamheid aan die Here, die Evangelie boodskap uitgedra het.  Waar die Evangelie verkondig is, het mense tot bekering gekom, mense is genees, van die bose verlos, mense het sondes oorwin, mense se gesindhede het verander, is vernuwe.  Nie omdat die draers van die Boodskap sulke wondelike mense was nie, maar omdat die krag van God in die Evangelie opgesluit is.  Laat ons dan ook hieraan vashou vandag en in die nuwe jaar.  Laat hierdie wete ons bemoedig en versterk as ons bang is, of onseker is of twyfel!  Die krag van die Evangelie lê nie in enigiets van die draer nie, in geleerdheid of welsprekendheid of watter menslike eienskap nie.  Die krag van die Evangelie lê in die Boodskap self!  As ons maar net gehoorsaam is, sal die vuur van die Evangelie deur menslike beperkings deurbreek soos ‘n vernietigende veldbrand.

 

Opmerking 4: Die oorsteek van grense kom nie vir ons maklik nie

Ons lees vroeër in die hoofstuk hoedat Petrus in Joppe die droom gehad het van die doek met die viervoetige diere en kruipende diere en wilde voëls.  Die stem van die Here sê dan vir Petrus “Kom Petrus, slag en eet”!  Petrus het die stem driemaal gehoor en steeds nog nie dat Petrus ingestem nie.  Eers toe die afvaardiging van Kornelius by Petrus opdaag, het hy begin oortuig word om dan uiteindelik in v.34 te bely: “waarlik, ek begryp nou eers”!  Petrus was ook nie alleen nie!  Die bekeerde Jode in Jerusalem het negatief reageer op die nuus van die eerste bekerings uit die heidendom.  Ook Paulus het probleme met die Joodse bekeerlinge gehad toe hy die Evangelie na die nie-Joodse wêreld begin uitdra het!

 

Dit is waarskynlik vandag steeds waar.  Dit is geriefliker of makliker vir ons om die vloei of voortgang van die Evangelie te wil stuur langs weë wat vir ons gerieflik is, wat ons pas, waaraan ons gewoond is, wat ons nie uit ons gemaksone neem nie.  Dink maar self hoe moeisaam die weg van die kerk was om grense waaraan ons gewoond geraak het, oor te steek, hoe maklik ons dié opdrag van God ondergeskik maak aan wat ookal in ons lewens vir ons  belangriker as die Here en sy opdrag geword het!  Die oorsteek van grense kom nie vir die mens maklik nie.  Die Here roep vanoggend ook vir ons om (soos vir Petrus, Paulus, baie ander gelowiges) fyn te luister na sy stem, bereid te wees om Hom te gehoorsaam ongeag, Hom getrou te volg in die nuwe jaar in, ookal lei Hy ons om grense en skanse deurte breek waarvoor ons nogaltyd gestuit het.  So brei sy koningskap uit, stu die vuur van die Evangelie voort!

AMEN