Jesaja 7:1-17

Datum: 23 Desember 2018

Prediker: Johan Morkel

23 Desember 2018
Die Here gee vir Agas en vir ons die teken “Immanuel”(God is met ons)
Laai lêer af om later te luister (6,13MB)

Ons vra soms vir die Here ‘n teken.  ‘n Teken as bewys dat Hy by ons teenwoordig is, dat Hy uitkoms sal gee, dat ons die regte besluit sal neem.  “Here gee net vir my ‘n teken sodat ek weet watter keuse om te maak, wat U wil is, of ek op die regte pad is”.  Gelowiges in die Bybel het ook vir die Here tekens gevra.  Jakob sê in Gen.28:20 as die Here vir hom brood gee om te eet en klere om aan te trek en hom in vrede na sy vader se huis laat terugkeer, sal hy die Here as sy God aanvaar.  Moses vra in Eks 4:1-9 vir God ‘n teken om die Israeliete te oortuig dat God agter sy leierskap staan en die Here gee vir hom tekens.  Gideon vra ook vir die Here tekens en die Here versterk sy geloof deur tekens van God se teenwoordigheid en krag in sy lewe.  Tomas vra ‘n tasbare teken as bewys dat Jesus uit die dood opgestaan het.

 

In vanoggend se gedeelte is Agas in ’n groot krisis.  Ons lees in v.2:  Agas en sy volk het baie bang geword.  Hulle het gebewe soos die bome in die bos bewe in die  wind.  Wat het koning Agas en Juda so bang gemaak?   Assirië was die opkomende wêreldmag van die tyd en het die omringende volkere bedreig.  Die Noordryk, Israel(Efraim) en Aram(Sirië) het toe ’n verdrag gesluit om bondgenote te vorm teen die magtige Assiriese Ryk.  Hulle het Juda(die Suidryk) genader om deel van die koalisie teen Assirië te vorm, maar Juda het geweier.  Israel en Aram het toe besluit om Juda aan te val, dan verdeel hulle Juda se grondgebied onder hulle, forseer hulle Juda om deel van hulle koalisie te vorm en stel hul eie koning aan.  Wat doen ons as ons in ‘n krisis soos Juda hier, kom?  ‘n Situasie wat ons bang maak?  ‘n Doodloop-straat?  Waar ons nie herwaarts of derwaarts weet nie?  Die eerste wat ons sal doen, is om die Here aan te roep, die Here se leiding te soek, te vra na sy wil.  Dan gebeur dit ook soms dat ons vir die Here vra: gee asseblief vir my ’n teken, gee vir my iets tasbaars om my geloof te versterk, bevestig aan my wat die regte ding is om te doen.

 

Agas is in dié opsig gelukkig.  Die Here doen beide vir hom.  Die Here stuur vir Jesaja om vir Agas te sê hy moet bedaar en kalm bly en  nie bang wees nie.  Aram en Israel is twee stukke brandhout wat rook(wat beteken hulle is nikswerd).  Maar die Here sê ook vir Jesaja om vir Agas te sê: Vra van God ‘n teken dat Hy sy Woord sal hou, vra vir God enige teken wat jou vertroue in God sal versterk, enige teken - diep uit die doderyk of uit die hoogtes daarbo.  Die N.L.V. sê: Vra enigiets wat jy wil, en maak dit so moeilik as wat jy kan.  Dan lees ons die verbasende: Agas weier ’n teken van die Here.  Hoekom het Agas ‘n teken van die Here geweier?  Een moontlikheid sou wees dat Agas nie die behoefte na ‘n teken gehad het nie, dat hy ’n uitsondering op ons almal is, dat hy soveel vertroue in die Here gehad het dat ‘n teken onnodig was?  Die waarheid is dat Agas reeds ander planne gemaak het; Agas se boodskappers waarskynlik reeds oppad na Assirië was om ’n koalisie met die Assiriërs te sluit; Agas het ‘n vernuftige politieke skuif gemaak deur hom by Assirië te skaar; Agas het eerder homself en sy planne vertrou as om sy vertroue op God te plaas.  Luister na 2 Kon. 16:7/8: Toe stuur Agas ’n boodskapper na Tiglat Pileser, koning van Assirië.  Ek is u onderdaan en seun.  Ruk op en bevry my uit die mag van die koning van Aram en van die koning van Israel, hulle val my aan!  Agas het die silwer en goud wat in die huis van die Here en in die skatkamers van die paleis was, gevat en as geskenke aan die koning van Assirië gestuur.  Agas het sy vertroue op die Here verruil vir sy vertroue op die vyand, Assirië.  Hy het eerder staatgemaak op sy eie planne en vermoëns as op die Here, hy het hom na Assirië gewend in plaas van tot tot die Lewende God.

 

Dan sê Jesaja vir Agas: Agas, omdat jy in ongeloof ’n teken van God weier, sal God self vir jou ’n teken gee.  ’n Vrou sal swanger word en ’n kind hê - waarskynlik Agas se vrou of ’n ander vrou in Agas se gesigsveld.  Die kind se naam sal Immanuel wees.  Voordat die kind groot is, sal die 2 lande waarvoor jy so bang is(Israel/Aram) verwoes lê.  En sal ook Juda deur God se oordeel getref word.  God gee vir Agas die teken dat ’n kind gebore sal word met die naam Immanuel, wat “God is met ons”, beteken.  Dié kind se naam – Immanuel - sou Agas voortdurend herinner aan sy daad van ongeloof dié dag, dat hy die Here verwerp het, geminag het, dat hy sy eie wil hoër geag het as dié van God.  Die Immanuel-teken was dus in die eerste plek ’n oordeelsteken.  Telkens as Agas die naam van die kind(Immanuel) sou hoor, sou hy besef: Ek het die God van Israel, die God-met-ons verwerp, ek het die God-wat-met-my-wou-wees, die rug toegekeer.  Het ek maar anders gekies, het ek maar eerder vir God vertrou!

 

Ons lees in Mat. 1:23: Die maagd sal swanger word en ’n Seun in die lewe bring en hulle sal Hom Immanuel noem.  Die geboorte van Jesus Christus, die koms van Jesus Christus na die wêreld is ‘n verdere vervulling van die belofte wat Jesaja aan Agas gegee het.  Met Jesus se koms na die aarde het God vir ons die teken – God met ons - in die krip in Betlehem gegee>  God het in Jesus Christus self na die aarde gekom.  God het vir ons geword  -  God-met-ons, God-tussen-ons, God-by-ons!  God word in Jesus Christus vir die mensdom die vervulling van die Immanuel-teken!  Deur mens te word, tussen ons te kom leef, liefde, omgee, genade  demonstreer, aan ‘n kruis te sterf en op te staan uit die dood, sy Gees uit te stort om in elkeen van ons te bly en by ons te wees.

 

Soek ek en jy ‘n teken?  Soek ons ‘n teken dat God by ons is, God met ons is, ons nie alleen is nie?  Met Jesus se Koms na die aarde en die uitstorting van die H.G is God met ons, is God vir altyd met ons, sal God ons nooit verlaat nie, kan ek en jy in elke situasie, krisis, bedreiging, gevaar, omstandigheid weet: God is by ons, God is met ons is, God is altyd naby ons!

 

Dit goeie nuus in hierdie Adventtyd, op hierdie laaste Sondag voor Kersfees!  God is met jou op watter plek jy tans in jou lewe is; God is met jou/julle as familie ook in julle samesyn, jul vreugde, blydskap, jul kersvieringe; God is met jou in jou eensaamheid, alleenwees; God is met jou as jy jou eerste Kersfees, eerste oujaar, eerste nuwe jaar sonder jou lewensmaat ingaan; God is met jou as jou gesondheid nie goed is nie; God is met jou ook polities gesproke - as ons bang is vir ‘n nuwe jaar, vir ‘n verkiesingsjaar.  Immanuel - God is met ons, met sy kinders, met sy kerk!

 

Volledigheidshalwe sal ons ook die volgende moet sê: Die Immanuel teken het vir Agas herinner dat hy nie vir God gekies het nie.  Elke keer as hy die naam Immanuel sou hoor, sou dit hom herinner dat hy teen God gekies het.  Hy God nie vertrou het nie.  Hy homself en sy planne hoër as God s'n geag het.  So vriende, ons sal ook onsself in hierdie dae moet afvra: kies ek altyd vir Jesus?  Soek ek altyd God se wil bo my eie wil?  Vertrou ek die Here?  leef ek soos iemand met wie God altyd en oral is?  Stel ek somtyds soos Agas ook my planne, my antwoorde bo God s’n?  Laat ons dan in hierdie Kersfeestyd weer die besluit neem: Ek vertrou die Here - Immanuel - met my hele lewe.  Ek vertrou die Here as Hy vir my sê Hy is in elke omstandigheid by my.  Ek kies Immanuel(God se teenoordigheid) bo my eie wysheid, bo my eie planne.  Ek vertrou die Here is elke dag Immanuel: God-met-my.

AMEN