Genesis 9: 1 - 17

Datum: 21 Februarie 2021 (Oggenddiens)

Prediker: Hannes Burger

“Vir ‘n video opname van die preek kliek hier om dit te kyk”

Genesis 6?9 vertel ‘n verhaal wat ons almal van kleins af ken. Van die groot vloed en Noag se ark. Maar eintlik is dit die verhaal van ‘n einde en van ‘n nuwe begin. Dit vertel hoe een van die héél grootste rampe ooit alles kom verander het. Maar eintlik kom die verhaal van baie verder as dit af. Jy moet eintlik die storie vier hoofstukke terug gaan haal. Daarin vertel die Bybel ons eers hoe God die mens as die kroon van sy skepping gemaak het, en aan hom die ereplek gegee het. Maar daarna gaan dinge spoedig net van kwaad na erger. Eers draai die mens sy rug op God - die sondeval; en net een hoofstuk later lees ons al van die eerste moord; en so het die mens net al verder weggedwaal van God af. Tot ons in Genesis 6:6 lees dat dit die Here berou het dat Hy hoegenaamd begin het met mense. Hy het besluit om weer van voor af te begin. En so was die sonvloed die einde van ‘n era.

Maar dis ook die verhaal van ‘n nuwe begin: Noag en sy mense, agt van hulle, stap uit die ark uit. Rondom hulle lê die aarde woes en leeg, soos weer aan die begin. Waar begin jy nou weer? En hoe gaan dinge nou tussen die mens en God werk, nadat hulle Hom telkens só teleurgestel het? Sal God nog ooit in hulle belangstel, en sal hulle ooit nog God se verteenwoordigers kan wees? Die mens het dan nou van alles ‘n gemors gemaak. Waar begin jy nou weer?

  1. God herstel die mens.

Kom kyk net bietjie, wat doen God volgende. God gaan ‘n ooreenkoms met Noag aan. Die heel eerste ding wat God doen, nadat Noag?hulle uit die ark geklim het, was om ‘n verbond met Noag te sluit. Nou goed, ek weet in 2021 is “verbond” vir ons ‘n vreemde woord, maar ons almal ken mos ‘n kontrak, en dis eintlik wat God met Noag sluit. Die eerste van verskeie sulke kontrakte waarvan die Bybel ons vertel, tot ons van die Nuwe Verbond lees.

En dis nogal ‘n interessante verbond hierdie, wat God met Noag sluit. Daar is nogal ‘n paar dinge wat ek dink ons vanoggend daarin moet raaksien. Veral twee dinge, wat God sommer dadelik in hierdie nuwe bedeling met die mens wil vasmaak.

1.1. Die kosbaarheid van die lewe.

Die eerste ding is dat God vir die mens sê: Jy en jou lewe is steeds vir My ontsaglik kosbaar. Alle lewe is vir My kosbaar! Want is immers die één ding kan jy self nie doen nie - Jy kan nie lewe gee nie. Dis vir jou onvervangbaar, want dis net God wat lewe kan gee en daaroor beskik, en net Ék mag dit weer neem ook. En daarom moet jy altyd onthou dat alle lewe kosbaar is

Maar ons weet ook dis nie net die mossies en die plante wat vir God kosbaar is nie. Dis veral ons, die mense wat Hy gemaak het. En ook jy moet vanoggend veral één ding raaksien: hoe kosbaar die mens steeds vir God is. Selfs ná die sondeval. En die sonvloed. God kom sê ook vir jou vanoggend: Jou lewe is vir My 'n kleinood, en niemand mag daaraan raak nie. Ek neem verantwoordelikheid vir jou en jou kinders. Want julle is vir My kosbaar.

1.2. God herstel die mens.

Maar dan gaan God selfs nog verder, en Hy doen iets wat jy nooit sou verwag het nie – Hy kom herstel die mens weer in presies dieselfde posisie as wat hy reg aan die begin in die tuin Eden gehad het. God sien kans om hééltemal nuut te begin met die mens. Hy herhaal selfs weer die opdrag wat Hy in Gen.1 aan die mens gegee het. In omtrent dieselfde woorde. Só groot is God se genade, dat Hy kom tree oor al die ongehoorsaamheid en sonde, om die mens weer te omarm.

En dit gebeur natuurlik in elke verbond wat God met ‘n mens in die Bybel sluit. Vat vir Abraham: God belowe hom 'n nuwe lewe in 'n nuwe land. Toe Hy die ooreenkoms met Jakob maak, het God selfs sy naam verander – Hy sou nie meer bekend staan as die Bedrieër nie – hy is nou “Die een wat 'n ontmoeting met God gehad het”. Ook vir die volk was die verbond by Sinaï 'n nuwe begin as volk van God, héél anders as die lewe in die slawehuis waaraan hulle gewoond was. En dieselfde gebeur ook in die Nuwe Testament: die Bybel sê dat ons wat aan Jesus behoort, nuwe skepsels is, dat God ons óórgemaak het. God se verbond gee jou die kans om weer van voor af te begin.

Kan dit waar wees? Het Noag en sy mense oorbluf vir mekaar gevra. Dit was amper te goed om te kan glo. Toe gee God hulle die teken: as jy teen die grou en dreigende donderwolke die reënboog sien, moet jy onthou. Dit sal jou herinner aan die nuwe begin. Elke keer wat hulle 'n reënboog sien, moes die volk van God onthou hoe groot God se genade is, en onthou van die band wat Hy met hulle gesmee het.

  1. Die unieke van hierdie verbond.

Daar is nogal ‘n paar goed wat uitstaan aan hierdie verbond wat God met Noag gesluit het. Dis uniek, omdat die anders as enige ander een in die Bybel, 'n universele verbond is. Dit beteken dat dit nie net hierdie paar mensies, Noag en sy nasate, insluit nie, maar dit sluit almal in – die hele skepping, selfs die diere en die plante ook. Daarin sien ons dat God nie net Koning oor sy kerk en sy kinders is nie. Hy is Koning oor álles. Sy heerskappy, en sy verbond strek oor alles!

Maar hierdie verbond is nie net universeel nie. Dis ook ewig. Hierdie is nie sommer maar net 'n korttermyn?ooreenkoms tussen God en Noag nie. Dit is 'n ewige verbond.  Hierdie verbond is vir altyd, en dit geld vandag nog. Selfs óns lewe nog onder hierdie verbond! En dis wat Genesis 9 so wonderlik maak. Kyk maar verby die wêreldvloede en reënboë, en laat ander ouens maar daaroor stry as hulle lus is. Want dit gaan nie regtig daaroor nie. Dit gaan ten diepste daaroor, dat God sy kinders belowe dat Hy nooit sy rug op sy kinders sal draai oor hulle sonde nie. God sal jou nie aan jouself oorlaat nie. Nie eens as jy 'n fout maak, soos Noag wat net hierna homself oorhoeks gedrink het nie. God los jou nie oor jou foute nie. Sy trou en sy liefde is groter as dit. En al verstaan jy deesdae van ligbreking en prismas en goeters, moet jy tog onthou, elke keer wat jy 'n reënboog in die lug sien... God weet van jou.

  1. Die eensydigheid van dié verbond.

Maar daar is nog iets. In een opsig is God se verbond met Noag totaal anders as enige ander een in die Bybel. Dis al verbond wat totaal eensydig is. Hierdie is nie ‘n kontrak wat twee gelykes met mekaar sluit nie. Nee dit kom – soos álle verbonde -  uitsluitlik van God se kant af. Meer nog, dis opvallend dat hierdie verbond absoluut niks  van die mens vra nie. Alles kom net van God se kant af. Geen ander verbond in die Bybel werk só nie. Ook nie die nuwe verbond waarin ons nou staan nie. ‘n Ooreenkoms het mos altyd twee kante. God gee vir ons sy liefde en sy sorg en sy genade, maar Hy vra God ook van ons iets. Hy vra dat ons sal lewe soos mense van die verbond, deur Hom bo alles lief te hê, en ons naaste soos onsself.

En weet jy, dis eintlik wonderlik. Want ‘n eensydige verbond gaan nie regtig ‘n lewende verhouding skep nie. Want 'n verbond moet mos ‘n reaksie vra as dit ‘n lewende verhouding tot stand wil bring. Jy weet dit mos al lankal. Geen huweliksverhouding werk só dat die een nét gee, en die ander nét ontvang nie. Dis dan doodeenvoudig géén verhouding nie. Net so kon ons eers régtig God se kinders wees, en in 'n lewende verhouding met Hom staan, toe die Nuwe Verbond na twee kante toe werk.

Dis hoekom ons verbond met God ook van ons iets vra. Die Here vra dat ons Hom sal dien. En ons doen dit deur gehoorsaamheid. God vra van ons dat ons lewe soos wat Hy vra.

Vandag is dit natuurlik baie anders as in Noag se dae. Baie dinge het verander in die Nuwe Verbond. Om die waarheid te sê, die verbond met Noag was nog maar net 'n floue skaduwee van wat in Jesus sou kom. Maar een ding werk nog net soos in Noag se tyd: God kom vandag nog steeds van sy kant af, en bied vir ons in genade 'n nuwe begin in Jesus aan. Kom wys vir ons hoe kosbaar ons vir Hom is, sodat Hy later selfs sy eie Seun sou gee vir ons verlossing. Nog steeds sien ons net die hele tyd hoe groot God se genade is.

En ons sien dit ook aan die nagmaalstafel. Die Here kom sê vanoggend weer vir ons deur die tekens van die Nagmaal: Jy is vir My ontsaglik belangrik. Ek sal enigiets doen dat jy net kan lewe.

Gaan dan, en gaan léwe in hierdie verbond. Gaan léwe soos kinders van My...

NAGMAALSFORMULIER

Die Nagmaal wat Jesus die aand voor sy kruisiging ingestel het, is ten diepste ‘n herinneringsmaal. Dit kom help ons om te onthou. Onthou dat God ons lief het – só lief het dat Hy sy eie Seun vir ons sonde laat betaal het. Sy eie Seun, Jesus Christus, het vir ons aan die kruis vir ons gesterf om ons te verlos sodat ons God se kinders kan wees. Hierdie broodjies herhinner ons aan sy liggaam wat vir ons gebreek is, en die wyn aan sy bloed wat vir ons gestort is.

En so gebeur daar ‘n wonderwerk as ons so almal dieselfde broodjies eet en van dieselfde sap drink. Die Nagmaal bind ons saam. Die nagmaal maak ons broers en susters, deel van God se groot gesin. Die Nagmaal maak van ons een groot familie.

Maar die Nagmaal bind ons nie net aan mekaar nie; dit bind ons ook weer aan die Here. Dit help ons om vir Hom te lewe.

Daarby herinner dit ons daaraan dat Hy weer kom. Eendag gaan ons in die hemel weer so aansit, as Jesus weer gekom het, en almal saam fees vier. Natuurlik weet ons nie wanneer dit gaan wees nie, maar ons weet dit kan enige oomblik wees, en daarom moet ons reg wees as Hy weer kom.

Jy is welkom by die Nagmaal as jy glo in die Here, en weet dat jy die Here nodig het.

In die Nagmaal vier ons dat God ons só lief het, dat Hy vir ons sy eie Seun gegee het, sodat Jesus aan die kruis vir al ons sonde betaal het. Dit help ons om nou met nuwe ywer vir Hom te gaan lewe.

Gebed

 “Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word;

laat u koninkryk kom;

laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.

Gee ons vandag ons daaglikse brood;

en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;

en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.

Want aan U behoort die koninkryk en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid

AMEN. 

Instelling van die tekens

“Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot ‘n volkome versoening vir al ons sondes.”

 “Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy bloed gestort is tot ‘n volkome versoening vir al ons sondes.”

Danksegging

“Ek wil die Here loof, met alles wat in my is wil ek sy heilige Naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. “ (Ps. 103)

Seën:

“Die Here sal julle seën en julle beskerm;

 die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;

 die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!”

AMEN