2 Timoteus 3:10-17

Datum: 27 Augustus 2017

Prediker: Johan Morkel

27 Augustus 2017
God het Sy Woord gegee om ons te red en as gelowiges toe te rus vir ons roeping
Laai lêer af om later te luister (5,65MB)

Ek lees vir julle ‘n lys woorde waarmee die samelewing of die mensdom beskryf is.  Ek wil hê julle moet vir my sê wie julle dink, hierdie beskrywing gegee het?  Mense is selfsugtig, is net agter geld aan, is arrogant, dryf die spot met die Here, kinders is ongehoorsaam aan hulle ouers en is ondankbaar, mense praat kwaad van mekaar, stel nie belang om goed teenoor mekaar te wees nie, het nie selfbeheersing nie, jaag net plesier en genot na, gee voor dat hulle godsdienstig is, maar is nie regtig nie.  Waar dink julle kom hierdie beskywings vandaan?  Dit is die eerste 9 verse van 2 Tim.3!  Dit is Paulus wat aan die woord is.  Paulus beskryf die samelewing in Efese aan Timoteus.  Julle sal met my saamstem, dit is ook ‘n baie raak beskrywing van die samelewing vandag.

Nou is die vraag: Hoe oorleef gelowiges, die kerk in sulke omstandighede?  Wat sê Paulus in die verse wat volg vir Timoteus?  Paulus wys Timoteus op die Heilige Skrif(te).  Dit is die benaming waarmee na die Ou Testament verwys is.  En as Paulus in die volgende vers praat van “die hele Skrif”, sê Skrifverklaarders, moet ons daaronder verstaan alles wat Heilige Skrif is, die hele of volle Skrif, die Ou Testament sowel as die Nuwe Testament.  Paulus sê hiermee: God het vir julle in hierdie deurmekaar wêreld, hierdie wêreld wat so vol is van sonde en boosheid, die wêreld waarin daar soveel misleiding en verwarring is, Sy Woord gegee, ingegee.  God het sy Woord geinspireer en vir julle gegee, sy Woord vir julle laat opskryf deur mense onder leiding van sy Gees en vir julle gegee.

Ons sien somtyds video-insetsels of berigte van mense wat vir die eerste maal ‘n Bybel kry.  En dan sien ons hulle vreugde en trane van blydskap.  Wat ‘n voorreg dat ons(soos Timoteus,) kon grootword met die Woord van God.  Kom ons laat vanoggend so bietjie ons gedagtes gaan.  Kan jy onthou wie die eerste maal vir jou van die Bybel vertel of uit die Bybel gelees het?  Dalk jou ma/pa, ouma/oupa, by die Sondagskool, kinderkrans, skool?  Kom ons sê so in die stilligheid vir die Here dankie vir dié persoon!  Wat ‘n voorreg dat ons die Woord van God het om self daaruit te lees, ons kinders daaruit groot te maak,  aan Bybelstudiegroepe of kleingroepe te behoort, die gepredikte Woord te hoor en vryelik boeke te lees wat ons kennis van die Woord uitbou!

Waarvoor het God sy Woord vir ons ingegee?  V.15 sê: Die Heilige Skrif kan jou kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus.  God het in hierdie goddelose omgewing waarin ons lewe, sy Woord as reddingsboei gegee waarin die boodskap van verlossing deur Jesus Christus vir ons is.  Sonder die Bybel sou ons nie hierdie kennis van verlossing hê nie!  Ons moet nooit aanneem dat dit vanselfsprekend is dat almal wat aan die kerk behoort en in die kerk opgroei, Jesus Christus as Verlosser ken nie en dan voortgaan met geloofsonderrig sonder dat Jesus die basis van iemand se geloofsmondering is nie.  Dit is so goed as om ‘n huis te bou sonder om seker te maak van die fondament!  Om mee te begin, moet ons sekermaak dat onsself geloofsekerheid het.  As ouers moet ons nie skroom om ons kinders te vertel van die verlossing deur geloof in Jesus Christus nie.  As kategete moet ons die vrymoedigheid neem om met katkisante oor geloof in Jesus Christus te praat.   As kerk moet ons nooit nalaat om oor die verlossing deur die geloof in Christus, wat reeds in ons doop aan ons toegesê is, praat nie.

Is ons verlossing die enigste rede waarvoor die Woord vir ons gegee is?  Is die Woord slegs gegee sodat ons uit hierdie bose wêreld verlos kan word en hemel toe gaan? Paulus gaan voort en sê die Bybel is die gereedskap waarmee God ons as verlostes verder vorm en toerus vir ons roeping op aarde!  Hy sê: Die Skrif is gegee om ons in die waarheid te onderrig en dwaling te bestry.  Dit is die positiewe en die negatiewe kant van dieselfde saak.  Dwaalleraars in Efese en die omgewing het baie skade aangerig met die dwaalleringe wat hulle verkondig het.  Paulus sê vir Timoteus, wys aan die eenkant vanuit die Skrif vir die gelowiges die regte leer uit.  Gebruik aan die anderkant ook die Skrif om gelowiges te wys dat die dwaallering nie volgens die Woord van God is nie. Die Woord van God het steeds vandag hierdie dubbele funksie.  Die Bybel wys aan die eenkant vir ons vreemde leringe wat ons vandag hoor, wanvoorstellings van die Evangelie, valse Evangelies uit.  Die Bybel wys aan die anderkant vir ons wat Skriftuurlik korrek is, gee vir ons die kennis waarop ons ons geloof bou, maak van ons Skrifgetroue volgelinge van die Here en onderrig ons in die waarheid.

Paulus noem ‘n verdere funksie van de Woord.  Die Skrif is vir ons gegee om verkeerdhede reg te stel en om ‘n regte lewenswyse te kweek.  Ons vind hier weer die negatiewe en die positiewe kant van dieselfde saak.  Hier gaan dit oor ons lewenswyse: hoe ons elke dag lewe, ons gedrag as gelowiges, wat ons sê en doen.  Die Woord, sê Paulus, stel verkeerdhede reg.  Ons almal het dit al ondervind.  Soos mens met die Woord omgaan, begin jy ongemaklik voel met dinge in jou lewe wat nie te rym is met die Woord nie, ontdek jy algaande daar is nie meer plek vir sekere dinge in jou lewe nie.  Die Woord wys dit vir jou uit deur die prediking, Bybelstudie, ‘n medegelowige wat dit onder jou aandag bring, of jyself ontdek die verkeerdhede in jou lewe deur persoonlike Bybelstudie.  En dan lê jy hierdie verkeerdhede, hierdie gedrag af!

Paulus sê die Bybel doen ook die teenoorgestelde.  In ons besigwees met die Woord van God, wys die Bybel ook vir ons hoe om reg te lewe.  Ons lewenswyse kom almeer in pas met die Woord.  Mens sien dit ook in jou eie lewe en die lewens van medegelowiges.  Gelowiges verander, vernuwe, groei in die geloof deur die Woord van God en die werking van die Heilige Gees.  Ek was in my dienspligjaar in die Hondeopleidingskool.  As ek vir my kollegas vertel ek was in die Hondeskool, lag hulle vir my en sê hulle was in die Kweekskool!  Kom ek gee so bietjie hondeskool-kennis vir julle!  Iemand het gesê die 10 gebooie is nie 10 kwaai honde wat jou byt elke keer as jy verkeerd doen nie.  Die wet is 10 gidshonde wat jou lei of wys watter pad om te gaan.  Miskien moet mens eerder sê: Die wet, maar dan ook die Woord van God, het hierdie dubbele funksie.  Aan die eenkant waarsku die Woord ons oor dwaling en ‘n verkeerde lewenswyse.  Die Woord blaf vir ons, raps ons oor die vingers, sê vir ons “pasop”.  Aan die anderkant sê die Woord ook vir ons hoe om reg te glo en reg te leef.  Die Woord lei ons, wys vir ons die weg soos ‘n gidshond ‘n blinde lei.  Somtyds kan ons nie glo watter verkeerde dinge nog deur gelowiges gedoen word wat soveel blootstelling aan die Woord van God het nie.  Soms skud ons nog meer die kop as ons ontdek waartoe onsself instaat is.  Paulus sê die Woord “kweek” hierdie goeie gedrag.  Laat ons maar geduld met onsself en met ander hê met die afsterwe van sondige self en die opgroei van nuwe lewe in ons!  Dit is ‘n in proses!  Laat ons voortgaan om onsself aan die Woord van God bloot te stel soveel moontlik.

Wil jy graag voorberei en toegerus wees in die geloof?  Wil jy voorbereid wees vir wat God wil hê jy moet doen?  Vir dit waartoe God jou wil gebruik?  Luister wat sê v.17:  Dit is God se manier om ons voor te berei, ten volle toegerus vir elke goeie ding wat Hy wil hê ons moet doen.  Die Woord is God se manier om ons as sy kinders bruikbaar te maak op aarde.  Die Woord is God se instrument waarmee Hy ons nuutmaak vir ons roeping in hierdie wêreld wat nie plek vir Hom het nie(soos ons aan die begin gehoor het).  As Kweekskoolstudent moes ek as geestelike leier die groep-Bybelstudie op ‘n werkerskamp in Swaziland elke aand aanbied.  Na ‘n paar aande het een van die meisies vir my kom vra: Gaan ons net Bybelstudie doen?  Is dit al wat ons elke aand gaan doen?  Gaan ons nie aanbeweeg nie?  Ek was maar baie onseker wat om te antwoord, maar het haar geantwoord: Dit is al wat ons elke aand gaan doen.  Mens kom nie aan die einde van om met God se Woord besig te wees nie.  As afgetrede dominee sal ek nog steeds volstaan met dié antwoord: Ons kan ons lewe lank met God se Woord besig wees.  Deur sy Woord is God met ons besig!  Sola Scriptura!