Handelinge 3:11-19

Datum: 15 April 2018

Prediker: Johan Morkel

Sou ek vanoggend se boodskap begin met die vraag “Het jy al tot bekering gekom?” of die oproep “Bekeer julle!”, sou dit waarskynlik ‘n verskeidenheid reaksies ontlok!  Sommige sal sê dis hoogtyd dat dié vraag gevra word, dis reg om dié oproep te doen, ons kan dit gerus meer dikwels doen!  Ander sal miskien weer van opinie wees: dit is ‘n vraag wat nie in die kerk tuishoort nie, dié oproep moet aan ongelowiges/onbekeerdes gerig word!  Nog ander sal eerder wil vra na die betekenis van bekering. Bedoel jy ‘n eerste bekering?  of verwys jy na voortgaande, voorgesette bekering?

Petrus doen reeds in Hand.2:37 ‘n oproep tot bekering aan sy luisteraars – die Jode, die verbondsvolk van die Here:  Bekeer julle!  Ook in ons teksgedeelte sê Petrus in v.19:  Bekeer julle en kom tot inkeer!  Die agtergrond van ons teksgedeelte is die volgende: Ons lees aan die begin van hfst.3 hoedat die Here vir Petrus en Johannes gebruik om die verlamde man te genees.  Wat daarna gebeur, sien ons ook vandag as daar iets opspraakwekkends gebeur(bv. as mense verby ‘n motorongeluk ry), mense is nuuskierig en kyk wat gebeur het. Mense drom saam.  Dieselfde gebeur in die Pilaargang van Salomo in die tempel: die Jode wat die tempel besoek, word aangelok, aangetrek, hulle drom saam rondom Petrus en Johannes en die man wat genees is.  Petrus en Johannes sien hierdie samedromming van mense as ‘n ideale geleentheid om die volk toe te spreek.  Eintlik staan hier Petrus “antwoord” hulle.  Petrus se toespraak is die antwoord op dit wat hulle “vra” deur hul samedromming om Petrus-hulle.  Die wondertekens in die Nuwe Testament het met die vestiging van die koninkryk van God op aarde, onder andere ook hierdie waarde gehad.  Die wondertekens het mense se aandag getrek, het mense laat besef: hier het iets buitengewoons gebeur, iets bo-mensliks.  Dit wat ons sien, kan ons nie menslik verklaar nie.  En juis daarom drom hulle saam, wil hulle weet “wat het gebeur?”.  En dan kom die antwoord, Dit is God se werk.  Dit is dan ook wat hier gebeur het.

Petrus se toespraak.  Ek wil vir julle twee aspekte van Petrus se toespraak uitwys.  Petrus wys vir die Jode op wie Jesus is.  Petrus sê: dit is nie ‘n vreemde God wat hier aan die werk is nie, wat hierdie wonderwerk gedoen het nie, wat hierdie man se bene weer sterk gemaak het nie.  Dit is die God van Abraham, van Isak en vsn Jakob, die God van julle voorvaders!  Jesus is die Messias waarvan die O.T. praat, Jesus is die Dienaar van God waarna Jesaja heengewys het!  God het aan hierdie Jesus die hoogste eer, Goddelike eer gegee.  God het Jesus opgewek uit die dood - ons is die getuies daarvan! (sê Petrus)  Jesus is die Leidsman na die lewe.  Mens kan “Leidsman” ook met “Bewerker” vertaal.  Jesus is die Bewerker na die lewe.

Terselfdertyd wys Petrus in sy toespraak vir die Jode op wat hulle met Jesus gedoen het.  Wat hulle met dié Jesus gedoen het aan wie God goddelike eer gegee het(v.13), wat heilig en opreg is (v.14).  Luister, julle, God se verbondsvolk, sê Petrus.  Dit is verskriklik wat julle gedoen het: julle het Jesus aan die Romeine oorgegee/uitgelewer -  Hom verloën as Messias.  Julle het geskreeu: Ons het geen koning behalwe die keiser nie (Joh.19:15).  Nog erger: toe Pilatus Jesus wou vrylaat, het julle, Pilatus verhinder om dit te doen! Maar dit raak nog erger: julle het gevra dat ‘n moordenaar in die plek van Jesus vrygelaat word!  En dan die ergste/die laagtepunt: julle het die Leidsman na die lewe doodgemaak! (v.15).  Deur hierdie Jesus is die wonderwerk gedoen!

Aan die eenkant wys Petrus die volk wys op wie Jesus is, dat Hy die Gestuurde van God is, die Dienaar van God en dat dit deur Hom is wat die man genees is.  Aan die ander kant wys hy terselfdertyd vir die volk op hul reaksie op Jesus, hul sonde, hul skuld, hul miskenning van Jesus!  Ons is geneig om te dink die Israeliete was darem ‘n slegte klomp mense.  Ten spyte van wat die Here in die O.T. vir hulle gedoen het, het hulle telkens weer teruggeval in afgodery, sonde.  Die konings van Israel was omtrent almal die een so goddeloos soos soos die ander.  Telkens lees ons dit “hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here” Die Jode in Jesus se tyd het gedoen dit wat Petrus sopas in sy toespraak uitgewys het: hulle het hul eie Messias doodgemaak!  En dan dink ons waarskynlik verder, ons is darem nie so sleg soos die Jode nie, ons is so trappie beter as hulle, ons is nie so sondig, so boos, so goddeloos soos die Jode nie. Asof ons op ‘n skaal van verdienstelikheid die Jode uitstof, asof ons nie ook aandadig is aan Jesus se dood nie, asof ook ons nie ook Jesus sy dood gekos het nie!

Ek onthou op laerskool het ‘n dominee eenkeer gesê ons moet elke aand die sondes wat ons die dag gedoen het, bely.  Ek het ewe pligsgetrou in die aande gedink aan wat ek die dag verkeerd gedoen het en die Here om vergiffenis gevra!   Wat ek eintlk onthou is dat ek een aand aan niks kon dink wat ek gesondig het nie, ek het volgend myself niks sondes vandag gedoen nie.  Ek het nie nodig gehad om vergiffenis vir iets te vra nie, het ek gereken!  Nie ‘n vreeslike ernstige sondebesef nie!  Dis natuurlik van alle waarheid ontbloot:  Ons is nie minder sondig as ander mense, as die Jode, nie.  Ons(soos die Jode) is deur en deur sondig.  Ons sondige wese(aard) bring sonde voort!  Ons kamofleer dalk ons sonde beter, ons vergoeilik ons sonde, ons troos onsself ons doen nie erge sondes soos moord en egbreek nie.  Ons sondes is nie so in die openbaar, so in die lig nie!  Ons en die Jode en alle mense is in dieselfde bootjie.  Ook ons gee nie Jesus die plek wat Hom toekom nie, ook ons kruisig Hom deur ons eie agendas belangriker as Syne te maak.

Mens sou verwag dat nadat Petrus die sonde en skuld van die Jode uitgewys het, Hy sou sê, julle het die ergste denkbaar gedoen, die Messias gekruisig!  Dis verby met julle.  Die ewige dood is jul voorland!  Maar dit is nie wat ons lees nie!  Nadat Petrus gesê het God het Jesus uit die dood opgewek, doen hy die beroep op sy toehoorders: Bekeer julle.  En kom tot inkeer.  Dan sal God julle sondes uitwis(uitdelg). Daar is vir julle vergiffenis van sonde, bekeer julle en kom tot inkeer

Dit is die hart van die Evangelie.  Dit is die boodskap van genade deur Jesus Christus.  Ook ek en jy moet vanoggend as ons besef hoe groot ons sondeskuld voor God is, hoor die Here verdoem ons nie oor ons sonde nie, stuur ons nie summier hel toe nie, veroordeel ons nie, maar roep ons op tot bekering en skenk ons die vergiffenis van sonde.  Petrus gebruik twee woorde in v.19.  “Bekeer julle” het te make met die verandering van ons denke.  “Bekeer julle” beteken: maak ‘n ommekeer in die manier waarop julle dink oor julself, jul naaste en God; begin anders dink; verander jul denke.  “Kom tot inkeer” gaan oor die verandering van ons gedrag of optrede.  Dit beteken: tree anders op; verander julle gedrag en lewenswyse.  Mens dink aan Jakobus se definisie van jou geloof: jou geloof moet in jou dade wys!   Dit is soos die twee kante van dieselfde munt!

Soos ons in Handelinge ‘n groot verskeidenheid van bekeringsverhale vind, so ook vandag. Daar is nie net een resep vir bekering: so werk dit en so werk dit met almal nie!  Daar is ‘n groot verskeidenheid van moontlikhede van wat bekering vir ons inhou.  Elkeen van ons moet vanoggend uitmaak wat die oproep, Bekeer jou en kom tot inkeer! vir ons inhou.  En ons moet die Here daarop antwoord.  Roep die Here jou vanoggend vir die eerste maal om jou tot Hom te bekeer?  Antwoord die Hom dan.  Oortuig die Here jou dat die manier waarop jy dink, ver is van hoe ‘n kind van die Here behoort te dink, hoe die Here self dink? Antwoord die Here dan.  Besef jy vanoggend jy het teruggesak in die geloof en die Here roep jou tot ‘n hernude toewyding aan Hom?   Antwoord die Hom dan.  Besef jy vanoggend jou lewenswyse getuig van wêreldliefde, materialisme.  Die Here roep jou om jou lewenswyse te verander?  Antwoord die Here dan. Ervaar jy dat die Here met hierdie oproep aanspraak maak op dele van jou lewe wat jy nogaltyd vir jouself toegeëien het?  Dele waar die Here geen sê het nie?  Dit kan wees jou optrede teenoor jou lewensmaat, jou gedagte wêreld, jou taalgebruik, jou tydsgebruik, jou beursie, jou houding teenoor ander rasse, selfliefde.  Antwoord die Here dan.  Oortuig die H.G. jou van vervlakking in jou geloofslewe en roep jou tot verdere oorgawe, verdieping?  Dit kan wees dat jy die Here afskeep, die bid nie, nie Bybellees nie, met die minste wegkom in jou verhouding met die Here.  Antwoord die Here dan.

Ek gee ‘n paar oomblikke van stilte: Wat hou die oproep tot bekering vanoggend vir jou in?  Antwoord die Here daarop.

Amen