1 Kor.1:18 - 25

Datum: 7 Maart 2021 (Oggenddiens)

Prediker: Johan Morkel

“Vir ‘n video opname van die preek kliek hier om dit te kyk”

 Paulus begin sy brief aan die gemeente in Rome deur aan te dui in watter haglike posisie die mens is, hoe verlore die mens sonder Christus is, dat alle mense sonder Christus gedoem is! Ek lees ‘n paar verse. Rom.3:9 “Almal is in die mag van die sonde”, v.23 “Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie” en die bekende Rom.6:23 “Die loon wat die sonde gee, is die dood”. Paulus maak dit baie duidelik dat alle mense vasgevang is in hierdie ondermaanse, hierdie aardse put. Hy sê dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God, ons is in die mag of in die greep van die sonde, ons is verlore!

 

Nou is die vraag: Hoe gaan die mens hier uitkom? Die Grieke het gereken die antwoord lê in die filosofie, wysheid, geleerdheid, die menslike intellek. Die Grieke het selfs op mense neergesien wat nie wyshede op intellektuele vlak kon beredeneer nie - hulle was “no good.” Die Grieke het gereken die menslike intellek is die pad hieruit, is die weg na bevryding, verlossing!

 

Die Jode weer (al noem Paulus dit nie hier nie) het die wet gesien as die weg tot vryspraak,

die manier om in die regte verhouding met God te kom. Hulle het gereken deur die nakoming van die wet word God se goedkeuring verdien, word God tevrede gestel, kan die mens sy saak met God regstel.

 

Die aspek van die Joodse geloof waarna Paulus wel hier verwys, vind ons in v.22 “die Jode soek wondertekens.” Dit is ‘n verwysing na die wondertekens wat ons in die Ou Testament kry. Dink aan die wonders wat Moses, Gideon, Elia gedoen het. Die Jode het wondertekens gesien as die bewys van God se teenwoordigheid, God se krag. Wonderwerke sou hulle oortuig: dit is God wat hier aan die werk is

 

Ek wil op ‘n laaste opmerking van Paulus wys. Hy sê daar is mense wat dink dat hulle deur hul aansien, die belangrike rol wat hulle in die samelewing speel, hul invloedrykheid of hul herkoms (stamboom) ‘n punt by God kan verdien. In God se goeie boekies kan kom!

 

Wat sou die mens van vandag sê, hoe kom mens by God uit? Hoe kom mens in die regte verhouding met God? Hoe ontsnap ons uit hierdie ondermaanse, hierdie aardse put? Julle sal met my saamstem, daar is vandag verseker mense wat die intellek die maatstaf maak of hulle glo of nie. As ek gedeeltes in die Bybel soos die maagdelike geboorte van Jesus of die opstanding van Jesus, nie met my verstand kan verklaar nie, verwerp ek die Bybelse Boodskap! Die menslike brein word die norm waarmee die waarheid van die Woord van God gemeet word. As ek nie met Paulus saamstem dat die gekruisigde Christus die weg na saligheid is nie, neem ek aanstoot soos die Jode destyds of sê ek soos die Grieke dit is onsin en skuif die Bybel opsy. En ek stap weg van die Christelike geloof.

 

Die tipiese Joodse denke dat goeie werke die weg is waardeur die mens God bereik, is ook vandag nog springlewendig. Verstaan my reg, natuurlik is dit reg om die Here te gehoor-saam, maar ons mag nooit die nakoming van wette die leer maak waarmee ek na God probeer opklim nie. Ons moenie (soos die Jode) die nakoming van wette die weg na saligheid wil maak, die grond waarop ons ons geloofsekerheid wil bou nie. Dit gebeur wel soms dat lidmate se antwoorde op die vraag na geloofsekerheid neerkom op dat die mens sy/haar eie heil kan verdien! Antwoorde soos: ek het baie jare op die kerkraad gedien, ek doen my bes om die 10 gebooie na te kom, ek het in my lewe baie goed aan mense gedoen, baie vir die kerk gegee. As die mens deur die nakoming van die wet verlos sou kon word, sou dit nie vir Christus nodig gewees het om aarde toe te kom en aan ‘n vloekhout te kom sterf nie.

 

So is daar ook vandag mense wat die teenwoordigheid van God, die bewys van God se bestaan, afhanklik maak van wondertekens. Op dié manier bou mense hul geloof op wonderwerke, op die die sensasionele. God moet Homself telkens weer deur wonderwerke aan my bewys. God se teenwoordigheid (of afwesigheid) word afhanklik gemaak van of ek dadelik antwoorde van God op my vrae kry, of God onmiddelik oplossings vir my probleme gee, of God luister as ek praat! En eers as dit wel so gebeur, stem ek saam: daar is ‘n God, ek glo!

 

Ek kan ook nie God se goedkeuring verdien omdat ek deel is van ‘n belangrike familie of omdat ek aansien in die samelewing het nie. Ek kan nie in God se goeie boekies kom op grond van my suksesse op aarde, my geld en my prestasies nie. God se aanvaarding lê ook nie langs hierdie weg nie.

 

Ons ken almal Paulus se antwoord. Tog is dit goed om van tyd tot tyd hieraan herinner te word. Tog is dit goed om Paulus se boodskap juis weer in Lydenstyd te hoor. Hy sê die mens se heil is nie te vinde in mensgemaakte pogings of denke nie en ook nie in die een of ander menslike wysheid nie. Paulus sê die mens se heil is in Christus wat gekruisig is. Die mens se heil is in die kruis(byvoeg: die opstanding) van Christus. Paulus sê “ek verkondig Christus wat gekruisig is.” En al sê ander mense wat ookal oor hierdie boodskap: dit is onsin, dit is dwaas, dit is belaglik, ek neem aanstoot hieraan, verander dit niks aan wat Paulus in v.25 sê nie, “Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die  wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter as die krag van mense.

 

Enige poging om van die mens om van ons kant by God uit te kom, is nie voldoende nie. Enige leer wat die mens staanmaak om daarmee na God te probeer opklim, sal te kort skiet.  Elke poging van die mens is in elk geval sonde-deurdrenk. Verlossing is nie van onder nie. Verlossing kom van Bo, het van Bo gekom. God het Homself in sy Woord aan ons openbaar. God het van sy kant die mens kom opsoek - en die hoogtepunt van God se opsoeke na ons is dat Hy sy Seun Jesus Christus na die aarde gestuur het om vir ons aan die kruis op Golgota te sterf. Die kruis(die gekruisigde Christus) is die leer wat God vanuit die hemel na die mens laat afsak het. Die kruis is die enigste verlossing uit hierdie put. Die kruis is die enigste weg na saligheid, na vryspraak van sonde, na God! Kom ons gryp in hierdie Lydenstyd opnuut weer aan die kruis van Christus vas. Die Gekruisigde Christus is die krag en die wysheid van God.

 

Gebed: (Heidelbergse Kategismus vraag en antwoord 1)

My enigste troos in lewe en sterwe is dat ek met liggaam en siel, in lewe en in sterwe nie

aan myself nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus, behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos.

AMEN