Kolossense 1: 3-14

Datum: 10 November 2019 (Aanddiens)

Prediker: Hannes Burger

Sê nou maar ek sou jou vanaand nooi om ‘n gebed te kom doen vir hierdie twaalf jong lidmate wat net-nou hier voor die kansel gaan kom staan, aan die drumpel van ‘n nuwe lewensavontuur saam met God... wat sou jy vir hulle bid? Of sal jy dalk net glad nie weet nie, en dan maar met jou mond vol tande staan. Die probleem is,ons kan nie eens raai wat vir hulle die héél beste sal wees nie. Ons weet dan nie eens altyd om vir ons eie kinders te bid nie, want eintlik weet net God wat Hy vir hulle beplan.

Maar gelukkig het ek darem die Bybel. En hy kom help my, sodat ek darem nie vanaand verleë hier hoef te staan nie. Want hier in Kolossense 1 lees ek ‘n gebed wat Paulus eenmaal gebid het vir ‘n jong gemeente in Kolosse. En Paulus bid vir hulle soos ‘n ouer vir ‘n kind, of soos ‘n oupa vir ‘n kleinkind. Jy kan sommer hoor sy hart loop oor van liefde vir hulle, en so kry ons die kans om by hom te leer, ook wat ons vanaand kan bid.

So: Wat kan ‘n mens nou eintlik bid vir hulle? Kom ons kyk wat ons by Paulus kan leer.

  1. Paulus begin deur dankie te sê.

En sommer die heel eerste les wat ons by hom kan leer, die eerste ding wat ek in sy gebed raaksien, is dat hy nie sommer wegval met ‘n lysie versoeke vir die gemeente nie. Die hele eerste deel van sy gebed sê hy net dankie. En dis dalk presies net daar wat ek en jy ook vanaand moet begin. Voor ons wegval met versoeke, kom ons sê net eers dankie.

Een van die strikvrae wat ek katkisante met die onderhoude vra, is wat hulle nou eintlik vanaand hier kom maak. Natuurlik! Hulle kom Belydenis van Geloof aflê. Hulle kom hulle geloof bely. Maar wag net – verstaan jy nog dat dit nie sommer vanselfsprekend is nie? Net die blote feit dat julle hier kom staan, is al ‘n wonder. Dit wys dat God by julle betrokke is. Want jy kan net jou geloof bely omdat God die geloof vir jou gegee het. Geen mens glo uit sy eie nie – dis net God wat mense se lewens kan verander en van hulle ‘n gemeente maak. En dis waar ons dan vanaand begin. Daarvoor sê ons vanaand dankie.

Dankie vir die geloof wat God ons gegee het. Dankie vir die Gees wat dit kom vasmaak op ons hart, en dan sy vrug in ons lewe dra, sodat ons soos sy kinders kan lewe. Dankie dat die Gees ons heeltyd herinner dat ons anders is, vreemdelinge en bywoners. Dankie dankie, Here! Dankie vir die lang pad, vandat ons as klein babatjies hier voor die kansel in ons ouers se arms gelê het. Dankie vir elke ouer wat die saad van die geloof geplant het, met Bybelstories en gebede, wat vir my geleer het wat dit beteken om deel van God se familie te wees. Dankie vir die Gees, wat in ons werk. En veral ook baie, baie dankie, dat vanaand nie die einde van die Here se pad saam met julle is nie, maar dat Hy ook die pad vorentoe saam met julle wil loop, as julle oor ‘n jaar of wat julle eie potjie begin krap.

Dit is die regte plek om vanaand ook te begin. Om net verwonder te staan oor soveel jare van genade. En net te sê: Dankie, Here!

  1. Dan volg die gebed.

Maar natuurlik sê Paulus nie net dankie nie. In sy gebed vra hy daarna ook sekere goed vir die gemeente. Dalk klink dit vir jou soos baie verskillende goed, maar dis eintlik alles net één ding: hy vra dat hulle die wil van God sal ken. Dis die heel beste gebed wat jy vir enige gelowige kan bid. Alles draai daarom! Dit is die hart van gelowige-wees. Om regtig ‘n dissipel van Jesus te wees, moet jy weet wat God se wil vir jou is. En nie sommer so bo-langs, so min of meer nie. Paulus bid dat hulle “tot volle kennis van sy wil” sal kom. Dit beteken: Dat hulle nooit tevrede wees om iets daarvan te weet nie, maar dat hulle sal smag daarna, dors daarna om dit ten volle te ken: in elke opsig, elke faset van ons lewe. Paulus bid juis hiervoor, want dis waaroor dit gaan.

Dis wat dit beteken om ‘n gelowige te wees. En dis waarvoor ons vanaand vir julle bid: dat die Here ‘n vlam in jou hart sal aansteek, ‘n passie sal gee vir sy wil. Dat niks vir jou belangriker sal wees as om te doen en te sê wat Hy wil hê nie. Mag God sy wil vir julle leer, stukkie vir stukkie en dag vir dag. Want dan sal julle gelukkig wees, en regtig sy dissipels wees. Dis iets wat ons net sal regkry as ons daarvoor bid.

  1. Hy bid dat hulle nooit sal vergeet wie hulle is nie.

En dan mag jy langs hierdie pad nooit, ooit vergeet wie jy is nie. Paulus noem ons mense wie se erfenis klaar vir hulle weggebêre is in die hemel. Ons is anders, want ons is verloste mense, losgemaak van die sonde, bevry uit die duisternis. Ons behoort nie meer aan hierdie wêreld nie. Ons lewe al klaar die nuwe lewe wat God vir sy kinders gee.

Dis deel van wat daardie dag by die doopfont met jou gebeur het. Daardie dag is jou naam hier voor almal uitgelees, en is bevestig dat al God se beloftes in Jesus Christus ook vir jóú is. Jou erfenis is klaar weggebêre in die hemel. En vanaand kom sit jy as’t ware ook jou eie handtekening onder-aan daardie kontrak.

Paulus bid dat die Kolossense dit tog nooit sal vergeet nie. Dat hulle sal onthou wie hulle is, en dat hulle vas sal staan. Dat hulle nooit die Satan sy sin sal gee nie. Maar ook dít sal ons nooit op ons eie regkry nie en daarom vra Paulus dat die Gees ons tog heeltyd sal herinner wie ons is, dat ons nuwe mense is, waar ons ook al gaan en wat ons ook al doen.

Wat help dit ons bid vir hulle? Watter verskil gaan gebede nou eintlik aan hulle lewe maak? Kom ons kyk vir oulaas weer wat Paulus sê. Gebed is die sleutel, sê hy. Gebed dra ons as gelowiges, want dis wat sal maak dat die Kolossense regtig gemeente van Jesus sal wees. En dis wat sal maak dat ek en jy tot die dag van ons dood in Jesus se voetspore sal volg, as getroue dissipels van Hom. Gebed dra die gelowige, en dit dra vir jóú. Daarom bid ons vir mekaar: Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet. Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes.

AMEN

Formulier vir die openbare belydenis van geloof

Die betekenis en doel van die belydenisaflegging

Die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. So antwoord hulle op die toesegging van God se beloftes in die doop.

Die doop verseker ons dot ons aan God behoort. Dit beteken:

           - Dat Hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg;

           - Dat Jesus Christus ons Verlosser is;

           - Dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons  lei.

 Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat julle met die mond bely wat julle ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. So belowe julle om op Hom alleen te vertrou, om te lewe volgens sy Woord, getrou deel te neem aan die erediens en aan alle aktiwiteite van sy kerk, om te volhard in die gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en daad te verheerlik.

Daarby belowe julle ook in die openbare belydenis van geloof om in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin te groei.

Daad van belydenis

Aangesien julle die kerkraad oortuig het dat julle genoeg weet van die Bybel en van die leer van die kerk en ook van julle persoonlike geloofsvertroue, het die kerkraad graag toestemming gegee dat julle in die openbaar julle geloofsbelydenis mag aflê.

Daarom vra ek julle om voor God en sy gemeente op die volgende vrae opreg te antwoord:

- Glo julle dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is?

- Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard, en alle leringe wat daarvan afwyk, te verwerp?

- Bely jy dat die Here Jesus Christus jou per­soonlike Verlosser is en dat jy Horn liefhet? Beloof jy om Horn te dien, sy Naam getrou  te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem?

- Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly?

Verklaring

Op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop, en kragtens die belydenis wat julle so pas afgelê het, word hiermee verklaar dat julle belydende lidmate is van die Nederduitse Gereformeerde gemeente van Kuilsrivier- De Eike.

Vermaning

In die goeie wedloop van die geloof moet julle al julle kragte inspan en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God julle geroep en het julle die goeie belydenis voor baie getuies afgelê (1 Tim 6:12; Heb 10:24).

Gemeente, sien om na hierdie lidmate, ontvang hulle as medelede van die liggaam van Christus. Moedig hulle aan tot liefde en goeie werke en bid vir hulle. Leef in liefde met mekaar saam, want ons Heiland het gesê: "As julle mekaar liefhet sal almal weet dat julle dissipels van My is" (Joh 13:35).

Gebed

Barmhartige God en Vader,

Ons dank U dat U u werk voortsit en steeds mense roep en bring om belydenis van hulle geloof in U te doen.

Ons bid dat U hulle deur u Heilige Gees hoe langer hoe sterker sal bind aan Jesus Christus en sy kerk.

Ons bid dat U hulle sal staande hou en laat groei in die geloof en kennis van ons Here Jesus Christus;

dat U hulle voortdurend sal lei tot 'n lewe van diens en gehoorsaamheid aan U, tot kragtige getuies in die  wêreld, en dat U hulle sal bewaar van versoeking.

Gee dat hulle in die laaste dag onder die skare van uitverkorenes in oorwinning voor u troon sal verskyn.

Ons vra dit in die Naam van ons Here Jesus Christus.

Amen.