23 Maart 2018

Waaroor gaan dit nou eintlik, wanneer die groepie jongmense Sondagaand voor die kansel staan? Dis natuurlik ’n baie besonderse geleentheid – dis na alles nie sommer elke Sondag wat iemand in die kerk kans kry om op te staan en hardop te verklaar waar hy of sy staan met die Here nie. Dis ‘n hoogtepunt op die lang pad wat eintlik al vir hulle daar langs die doopvont begin het, toe die Here sy beloftes baie spesifiek aan elkeen van hulle op sy of haar naam toegesê het. Daardie dag het die Here vir hulle verseker dat Hy vir hulle lief is en hulle Verlosser wil wees, en deur sy Gees vir altyd deel van hulle lewe wil wees. Natuurlik kon hulle toe nog nie self daarop antwoord nie – maar nou kry hulle wel die kans!

Eintlik kan jy die hele belydenis in een enkele sinnetjie saamvat. Ons bely hardop dat Jesus die Here is. Daarmee saam belowe ons dat ons Hom wil volg, en ons plek in die kerk wil volstaan, soos Hy van ons vra.

Die vrae

Die vrae wat aan die katkisante gestel gaan word, is:

  1. Glo julle dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is?

        – M.a.w. Glo jy dit wat in die Bybel staan en wat ons hier in die kerk daaroor glo?

  1. Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard, en alle leringe wat daarvan afwyk, te verwerp?

– M.a.w. belowe jy om die Here te dien met jou hele lewe, soos Hy van ons vra?

  1. Bely jy dat die Here Jesus Christus jou per­soonlike Verlosser is en dat jy Horn liefhet? Beloof jy om Hom te dien, sy Naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem?

        – Nou raak dit baie persoonlik: waar staan jy ten opsigte hiervan? Het jy Jesus              as jou persoonlike Verlosser aangeneem en dien jy Hom?

  1. Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly?

        – M.a.w. Aanvaar jy dat ons in die kerk vir mekaar moet sorg, ook deur mekaar              op die regte pad te help hou?

Mag die Here elkeen van hierdie spannetjie jongmense lei om vrymoedig hierop “Ja!” te antwoord. Maar mag Hy ook ons opnuut daarmee konfronteer. Hoe getrou is jy nog aan die belydenis wat jy dalk soveel jare gelede al afgelê het? Is jy nog toegewyd op hierdie pad, onderweg na die wonderlike oomblik wanneer ons vir altyd by Hom sal wees? Want eintlik is dit jy ook, wat Sondagaand Belydenis van Geloof aflê. Wat is jou antwoord, op hierdie 4 vrae…?