15 Augustus 2019

Goeie dag

Eersdaags vind die Taizé “Pilgrimage of Trust” plaas in Kaapstad waarin duisende 18 tot 35 jarige jong volwassenes bymekaar sal kom om saam te aanbid en werkswinkels by te woon. ‘n Deel van hierdie pelgrimstog se doel is om jongmense bloot te stel aan Christene uit ander kerke en kulture. Deelnemers gaan twee-twee by gaste ”ouers” tuis en woon ook soggens ‘n plaaslike gemeente se program by. In die middae en aande is die groot gesamentlike byeenkomste, etes en werkswinkels op ‘n sentrale plek (in Rondebsoch, sien aangehegte brosjure)

Die Taakspan Jeug en Familiebediening beskou hierdie geleentheid as ‘n baie belangrike en nodige geleentheid om jong volwassenes uit die NG Kerk ekumenies bloot te stel en betrokke te maak by die groter Liggaam van Christus.  Ons wil daarom graag dit vir elke gemeente in ons sinodale streek moontlik maak om jongmense hiervoor af te vaardig. Die sinode sal die brandstof betaal vir elke ring verder as die Skiereiland om 8 deelnemers te stuur. M.a.w. vir elke 4 persone wat ‘n ring stuur, sal daar een voertuig se brandstof betaal word.

Werk asseblief saam in die ring om jongmense te identifiseer en te bemagtig om hierdie unieke geleentheid by te woon. Dit is ook ‘n geleentheid om saam met die VG Kerk of ander denominasies in jou ring te werk om ‘n groep te stuur.

Datum: 25-29 September 2019

Koste: R250pp

Webwerf: www.taize.fr/en

Algemene inligting vir deelnemers

Registrasie van deelnemers en inligting

Persone of kerke wat verblyf wil aanbied

Gemeentes in die Kaapstad omgewing wat deelnemers wil ontvang

Registrasie van deelnemers in Kaapstad omgewing

Vervoereise kan gerig word aan Maryke by die Jeugkantoor (jeug@sun.ac.za of 021 808 9050)

Kom ons kyk of ons uit ELKE ring ‘n groep kan stuur! Ons hoor graag van julle!

Vriendelike groete

Anriëtte de Ridder
Predikant in Sinodale Diens
Jeug en Familiebediening, Communitas
NG Kerk in Suid-Afrika | Sinode van Wes-Kaapland
T: 021 808 9050

anriette@sun.ac.za

www.dinkjeug.co.za