24 Oktober 2019

 

NG Gemeente Kuilsrivier-De Eike beskik eersdaags oor ‘n vakature vir ‘n skriba. Die datum van diensaanvaarding sal 1 Februarie 2020 of so spoedig moontlik daarna  wees. Daar word van die suksesvolle kandidaat verwag om die pligte soos in die posomskrywing hieronder na te kom en dit sal ‘n halfdag pos (5/8ste) wees.

DOEL VAN DIE POS

Die Skriba is primêr verantwoordelik vir die doeltreffende hantering van die administratiewe funksies van die gemeente. Die Skriba staan onder die toesig van die Saakgelastigde en die Kerkraad.

HOOF TAKE

  • Algemene kantoor administrasie
  • Ontvangs & skakeling met gemeentelede
  • Lidmaatregister
  • Bystand aan Saakgelastigde

VEREISTES

  • Ten minste Graad 12 (maar ‘n naskoolse rekeningkundige/administratiewe kwalifikasie word aanbeveel)
  • Goeie menseverhoudinge en kommunikasie vaardighede
  • Bo-gemiddelde administratiewe vaardighede
  • Rekenaarvaardig – Windows, MS Word (Office, Excel, Power Point, Outlook)
  • Basiese Finansiële ervaring en webbladbestuur sal in aansoeker se guns tel
  • Belydende Christen en lidmaat van NG Kerk

VERGOEDING

Mededingende pakket is onderhandelbaar

AANSOEKE

 Belangstellendes moet hul CV met ten minste 2 verwysings voor 8 November 2019  by die kerkkantoor inhandig of per e-pos aanstuur na ngkeike@cybersmart.co.za.

Vir navrae, skakel met die kerkkantoor by 021 903 3818 (08:00 tot 13:00).

Die kerkraad behou homself die reg voor om nie ‘n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Indien aansoekers teen 30 November 2019 niks gehoor het nie, moet aanvaar word dat die aansoek nie suksesvol was nie.