9 Maart 2019 PASTORALE BRIEF AAN DIE GEMEENTES VAN DIE WESKAAP TOV DIE UITSPRAAK VAN DIE GAUTENGSE HOË HOF VAN 8 MAART 2019 INSAKE DIE KERK SE 2016 BUITENGEWONE ALGEMENE SINODE

Liewe broers en susters Die Moderatuur van die Algemene Sinode het in hulle verklaring kennis geneem van die hofuitspraak oor die NG Kerk en selfdegeslagverhoudings. Die kerk respekteer die hofuitspraak. Die kerk moet egter nog saam met sy regspan die uitspraak bestudeer om die volle implikasies daarvan te verreken in sy keuse om na die […] Lees verder

Hande uitsteek of nie?

Dit het onder die kerkraad se aandag gekom dat daar lidmate was wat gewonder het oor die gebruik om hande uit te steek wanneer die seën op iemand afgebid word tydens die erediens. Om meer duidelikheid oor ons kerk se standpunt hieroor te kry het ons geskakel met die Aktuarius van die Wes- en Suid-Kaap, […] Lees verder

‘n Visie vir De Eike.

Die gesprek wat die strategiese beplanningsgroep oor die gemeente voer, gaan steeds aan. Die afgelope Maandag het ons indringend gesels oor hoe ons die gemeente sien en waarheen ons op pad wil wees. By die geleentheid is dan ook ‘n konsep-visie geformuleer. Die interessante daarvan was dat daar twee groepe was wat onafhanklik van mekaar […] Lees verder

Nuus uit die kerkraad 15 November 2017

Die kerkraad het Woensdagaand kennis geneem van ons jaartema vir 2018 “Radikaal anders”, en hulle opgewonde verbind daartoe om dit te lewe en uit te dra op elke terrein van die lewe. Die proses van Stategiese Beplanning gaan steeds voort, met ‘n werkswinkel wat vroeg in die nuwe jaar beplan word. Daar sal aandag gegee […] Lees verder

Die kerkraadsvergadering van 30 Augustus 2017

Die kerkraad is baie bekommerd oor ‘n groot aantal van ons lidmate wat nie huidig bereik word in ons wyke nie – onder andere omdat daar soveel wyke vakant is. ‘n Taakspan gaan die hele saak van naderby bekyk en na oplossings soek. Daar is ook gesels oor die klankstelsel van die kerk, wat ons […] Lees verder