Geweld in ons land – Sinode verklaring

Beste kollega Die burgerlike samelewing, met inbegrip van geloofsgemeenskappe soos die NG Kerk, het die sosiaal-etiese verantwoordelikheid om hulle nie net te weerhou van enige vorm van haatspraak, stereotipering van enige groep en geweld teen enige persoon nie, maar ook om dit met oortuiging teen te staan. Die NG Kerk wil haar om hierdie rede ... Lees verder

Die Kerkraadsvergadering van 28 Augustus

Die een kommissie wat regtig die kerkraad oortuig het dat daar vir ons moeilike besluite voorlê rondom ons geboue, is die Eiendomskommissie. Verskeie aspekte van ons kerkkomplek vra baie ernstig aandag – en ons praat nie nou van klein bedraggies nie. Die waterdigting van veral die area tussen die saal en die kerk is al ... Lees verder

Elmari oor die sinodesitting

Ek het die voorreg gehad om verlede week die vergadering van die Sinode van Wes-Kaapland by te woon.  Dit is bykans onmoontlik om die rykdom en diepte van elke gedagte en gesprek gedurende ‘n tydperk van 5 dae in ‘n paar sinne of paragrawe saam te vat.  Dit was 5 lang dae, maar ook 5 ... Lees verder

Pastorale Brief aan die gemeentes van die Wes-Kaap

Liewe broers en susters Die Moderatuur van die Algemene Sinode het in hulle verklaring kennis geneem van die hofuitspraak oor die NG Kerk en selfdegeslagverhoudings. Die kerk respekteer die hofuitspraak. Die kerk moet egter nog saam met sy regspan die uitspraak bestudeer om die volle implikasies daarvan te verreken in sy keuse om na die ... Lees verder

Hande uitsteek of nie?

Dit het onder die kerkraad se aandag gekom dat daar lidmate was wat gewonder het oor die gebruik om hande uit te steek wanneer die seën op iemand afgebid word tydens die erediens. Om meer duidelikheid oor ons kerk se standpunt hieroor te kry het ons geskakel met die Aktuarius van die Wes- en Suid-Kaap, ... Lees verder

‘n Visie vir De Eike.

Die gesprek wat die strategiese beplanningsgroep oor die gemeente voer, gaan steeds aan. Die afgelope Maandag het ons indringend gesels oor hoe ons die gemeente sien en waarheen ons op pad wil wees. By die geleentheid is dan ook ‘n konsep-visie geformuleer. Die interessante daarvan was dat daar twee groepe was wat onafhanklik van mekaar ... Lees verder

Nuus uit die kerkraad 15 November 2017

Die kerkraad het Woensdagaand kennis geneem van ons jaartema vir 2018 “Radikaal anders”, en hulle opgewonde verbind daartoe om dit te lewe en uit te dra op elke terrein van die lewe. Die proses van Stategiese Beplanning gaan steeds voort, met ‘n werkswinkel wat vroeg in die nuwe jaar beplan word. Daar sal aandag gegee ... Lees verder

Die kerkraadsvergadering van 30 Augustus 2017

Die kerkraad is baie bekommerd oor ‘n groot aantal van ons lidmate wat nie huidig bereik word in ons wyke nie – onder andere omdat daar soveel wyke vakant is. ‘n Taakspan gaan die hele saak van naderby bekyk en na oplossings soek. Daar is ook gesels oor die klankstelsel van die kerk, wat ons ... Lees verder